Naalakkersuisut samarbejder med danske myndigheder, fonde og interesseorganisationer

Blomst

I forbindelse med DR dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder”, der blev sendt d. 6. maj 2019, har bl.a. KNR citeret Naalakkersuisut for at afvise hjælp udefra. Dette er en fremstilling, som Naalakkersuisoq Martha Abelsen ikke genkender. Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet ønsker i den forbindelse at redegøre for omfanget af samarbejdet med danske myndigheder.

Naalakkersuisut samarbejder tæt sammen med danske myndigheder om indsatser, der kan styrke og understøtte det sociale område. Det tætte samarbejde omfatter såvel Børne- og Socialministeriet som Justitsministeriet.

For at styrke socialområdet etablerede Naalakkersuisut i 2017 Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har blandt andet til opgave at yde bistand og rådgivning til de grønlandske kommuner.

Socialstyrelsen har efter sin etablering haft et tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriet og den danske Socialstyrelse. Baggrunden herfor er den danske satspuljeaftale på Social- og Indenrigsområdet 2017-2020, hvor der blev der afsat i alt 10 mio. kr. i årene 2017-2020 til understøttelse af Selvstyrets indsats over for udsatte børn og unge i Grønland.

Samarbejdet har specifikt til formål at styrke og udvikle sagsbehandlingsområdet, døgninstitutionsområdet og de kommunale familiecentre. De danske og grønlandske myndigheder samarbejder konkret om at løfte de 29 anbefalinger til udviklingsinitiativer, som beskrives i rapporten, der hedder ”Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland”

Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler: ”Naalakkersuisut er glade for al den hjælp, som vi har fået fra Danmark i vores bestræbelser på at styrke børne- og ungeområdet. I forhold til samarbejde med den danske Socialstyrelse er jeg er specielt glad for den respektfulde tilgang, de har til vore medarbejdere og det arbejde, som allerede er igangsat i Grønland. Tilgangen er, at de understøtter den organisering, der allerede findes og de er med til at understøtte den vidensopbygning, som er helt nødvendig for, at Grønland på sigt selv kan løfte området. Hvis vi skal løfte socialområdet på en ”bæredygtig” måde, skal hjælpen udefra være i form af hjælp til selvhjælp og ikke, at nogen kommer og gør tingene for os.”

På møderne i Rådet for Grønlands Retsvæsen har der i 2017 og 2018 været fokus på, hvordan Danmark kan bidrage til, at sager om seksuelle overgreb mod børn, vold og hvordan indsatsen over for ofre og krænkere kan styrkes. Naalakkersuisoq Martha Abelsen tilkendegav på sit møde med Justitsministeren i december 2018, at Naalakkersuisut er meget glade for Justitsministeriets fokus på dette område og de konkrete tiltag, som bliver gjort.

Mange danske fonde og interesseorganisationer arbejder i Grønland og det er vi rigtigt glade for” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen og fortsætter ”Vi har så mange udfordringer på socialområdet, at vi har brug for alle, som ønsker at bidrage til udviklingen.”

Et eksempel på et konkret samarbejde var projekt Kattunneq. Det var et samarbejde mellem en række fonde og organisationer, som havde til formål at styrke indsatsen mod vold i hjemmet. Dette eksempel på et godt samarbejde dannede også udgangspunkt for et møde, som Naalakkersuisoq Martha Abelsen afholdt i februar på den grønlandske Repræsentation i København. Her deltog ca. 30 personer fra en række fonde og interesseorganisationer. Mødet havde et konkret formål, nemlig at indbyde til samarbejde og koordinering af samarbejde..

Alle der ønsker at bidrage til den helt nødvendige udvikling af socialområdet, ønsker vi velkomne. Det er dog nødvendigt, at hjælpen koordineres, således at initiativerne kan leve videre, når hjælpen udefra ophører og det bliver hverdag. Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet vil til enhver tid stå til rådighed for en sådan koordinering” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160