Fælles ejerskab til reformer om at øge selvforsørgelsen

I disse dage afholdes en workshop med titlen ”Øget selvforsørgelse og øget arbejdsudbud”. Repræsentanter fra kommunerne, arbejdsmarkedets parter og Selvstyret deltager i workshop’en, som har til formål at give input til det lovforberedende arbejde i forbindelse med reform af lovgivningen om offentlig hjælp samt arbejdsmarkedsydelsen.

D. 25.-26. april er faglige nøglepersoner på arbejdsmarkeds- og socialområdet samlet for at indgå i dialog omkring de kommende reformer af arbejdsmarkedsydelsen og offentlig hjælp ordningen. Fra kommunerne deltager chefer og medarbejdere fra forvaltningen og fra Majoriaq. SIK og Grønlands Erhverv samt flere departementer er også repræsenteret på workshop’en.

På workshop’en er der livlig dialog og deltagerne understregede behovet for en reform af arbejdsmarkedsydelsen og offentlig hjælp ordningen. Lovgivningen som den ser ud i dag, er ikke tidssvarende og den er ikke klar og præcis. Det betyder bl.a., at det kan være vanskeligt at få overensstemmelse mellem lov og praksis.

Formålet med at samle alle 5 kommuner, arbejdsmarkedets parter og flere departementer er at få belyst de udfordringer, der er i de nuværende lovgivninger, og de ønsker der er til reformerne. Hvis reformen af arbejdsmarkedsydelsen henholdsvis offentlig hjælp ydelsen skal matche behovet for på den ene side at fremme incitamentet for at arbejde og på den anden side borgernes behov for støtte og hjælp til at være parate til at indgå på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at reformerne udformes i dialog med kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

Målet med at reformere er, at flere skal i arbejde. De demografiske udfordringer og problemer med mangel på arbejdskraft mange steder betyder, at vi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet: Dette er nødvendigt for at opretholde og udvikle det eksisterende velfærdsniveau i Grønland. Derfor er det afgørende, at alle der kan arbejde, kommer i arbejde. Incitamentet til at arbejde frem for at blive forsørget af det offentlige skal stige.

”Lovgivningen om offentlig hjælp er af ældre dato. En fornyelse skal sikre, at det sociale sikkerhedsnet er klar til at gribe vores medborgere, når der er behov for det. Men det er vigtigt at huske på, at alle borgere i Grønland samtidig er forpligtigede til at bidrage til samfundet. I forbindelse med reformarbejdet er det derfor vigtigt, at vi ser borgernes potentiale frem for deres udfordringer.” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Naalakkersuisoq for Råstof og Arbejdsmarked, Erik Jensen, er enig i dette:
”Det grønlandske sikkerhedsnet skal garantere, at ingen borgere falder igennem, hvis de rammes af midlertidig eller langvarig ledighed. Det kan ske for enhver. På den anden side skal vi sikre et samspil, således der er klare incitamenter til at påtage sig lønnet arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse”.

Formand for SIK, Jess G. Berthelsen byder en reform af hhv. arbejdsmarkedsydelsen og offentlig hjælp ydelsen velkommen. Han udtaler:
”Jeg oplever, at medlemmer der tjener bare 20 kr. mere end de må ifølge lovgivningen om offentlig hjælp, bliver trukket i ydelsen. Der er for få incitamenter til at tage lønnet arbejde når man er på offentlig forsørgelse, fordi det kan gå ud over ens egen eller ens samlevers offentlige ydelse. Derfor er jeg glad for, at reformer er på vej.”

Grønlands Erhverv bakker op og ser, at det er nødvendigt, at man går på tværs af sektorerne og at der er ledelsesmæssig prioritering både i det offentlige og ude i virksomhederne. Det kræver bl.a., at der ligger en klar implementeringsplan, så reformerne kan gennemføres i praksis.

Fra kommunal side efterlyses reformer, der fjerner unødige tunge arbejdsgange. Dette vil samtidig frigøre ressourcer til mere målrettede tilbud i forhold til borgerne, herunder til mere opsøgende og tidlige indsatser. Kommunerne ser i den forbindelse nogle nye muligheder ved at styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Dette gælder eksempelvis i forhold til at reducere antallet af unge, der i dag hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160