Dialogmøder om råstofudvikling og borgerinddragelse

Miljøstyrelsen for Råstofområdet inviterer lokalsamfundet i Sydgrønland til dialogmøder om råstofudvikling og borgerinddragelse, herunder hvordan råstofmyndighederne og videnskabelige rådgivere behandler forskellige emner i et råstofprojekt i henhold til råstofloven og retningslinjer.

Råstofloven og borgerinddragelse i udvikling af råstofprojekter

Tidlig borgerinddragelse er indskrevet i råstofloven. Der er f.eks. lovkrav om offentlig høring af råstofselskabers planlægning af råstofprojekter og planlagte aktiviteters miljø- og samfundsmæssige påvirkninger (VVM-redegørelse og VSB-redegørelse).

Lokalsamfundets stemme, mening og viden medtænkes i udviklingen af råstofprojekter
Borgerinddragelse er borgernes mulighed for at tage stilling til, og komme med bidrag og bemærkninger til råstofselskabers udviklingsplaner. I den forbindelse er det vigtigt, at borgerne aktivt bruger deres lokalkendskab til miljø, naturressourcer og samfundsforhold i et område, og kan supplere denne viden med råstofprojektrelevante oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at borgerne har kendskab til hvor de kan hente informationsmateriale om aktuelle råstofprojekter. Derudover er det vigtigt, at borgerne har kendskab til de lovkrav og retningslinjer der ligger til grund for myndighedsregulering af råstofprojekter.
Miljøstyrelsen for Råstofområdet ønsker derfor, at indgå i en dialog med lokalsamfundet om praksis for myndighedsbehandling af råstofprojekter og offentlige høringsrunder af VVM- og VSB-redegørelser og understøtte lokalsamfundets kendskab til, hvordan der kan formuleres bemærkninger til råstofselskabers VVM- og VSB-redegørelser.

Dialogmøderne skal gerne vejlede lokalsamfundet i rettigheder og muligheder, når det gælder at;
- Navigere i relevante informationer om råstofprojekter på de elektroniske medier
- Tage stilling til og afgive bemærkninger til råstofprojekters miljøemner (råstofaktiviteternes påvirkning på miljøet)
- Tage stilling til og afgive bemærkninger til råstofprojekters samfundsøkonomiske aspekter
- Tage stilling til og afgive bemærkninger til konstruktionsmæssige aspekter af miner
- Eventuelt forberede sig på at deltage i offentlige høringsprocesser og komme med høringssvar til råstofselskabernes VVM og VSB.
Målgruppeinddelte dialogmøder
Miljøstyrelsen er opmærksom på at informationsbehovet kan variere. Dialogmøderne tilbydes derfor til forskellige målgrupper:
1) Dialogmøder for lokale myndigheder, lokalpolitikere og deres nærmeste ansatte, samt repræsentanter fra lokale interesseorganisationer på det lokale kommunekontor. Disse vil blive afholdt i Qaqortoq og Narsaq om formiddagen.
2) Dialogmøder for uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende på en af byens uddannelsesinstitutioner. Disse vil blive afholdt i Qaqortoq og Narsaq om eftermiddagen.
3) Åbne dialogmøder for borgere i forsamlingshuset om aften vil blive afholdt i Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Igaliku, Qassiarsuk og Narsarsuaq.
Mødekonceptet giver plads til spørgsmål og fremmer dialogen
Miljøstyrelsen for Råstofområdet har valgt at arrangere dialogmøder hvor der opstilles gruppeborde med temaer, så de fremmødte får mulighed for at sætte sig ud i mindre grupper, hvor de nemmere kan deltage i en temaorienteret dialog og stille spørgsmål om og komme med kommentarer, til det de ønsker.

Dialogen tager udgangspunkt i de fremmødtes spørgsmål og interesseområder.

Gruppeborde med 4 forskellige temaer
Gruppedialogen vil blive indledt med kort oplæg om temaet af gruppelederen, hvorefter de fremmødte inviteres til at stille spørgsmål og indgå i en dialog om temaet.
Gruppedialogerne afholdes som lukkede sessionsrunder af 30 minutters varighed, hvorefter der rokeres over til nabogruppebordet, hvor der starter en ny sessionsrunde i 30 minutter. Der vil blive afholdt 4 sessionsrunder, så de fremmødte får mulighed for at deltage i alle 4 temaorienterede gruppedialoger:
- Tema 1: Råstofprojekters virkning på miljøet og miljøregulering
- Tema 2: Råstofprojekter og samfundsmæssig bæredygtighed og IBA aftaler
- Tema 3: Videnskabelig vurdering af råstofprojekters miljøemner
- Tema 4: Konstruktion af miner, infrastruktur og tilsyn med mineaktiviteter
Konceptet tilbyder rammer, der indbyder til en tillidsfuld gensidig vidensdeling, hvor lokalsamfundet fortæller og spørger ind til det de vil vide mere om i forhold til regulering af råstofprojekter, råstofloven og retningslinjer.
Mødekonceptet med gruppedialoger vil blive anvendt på de åbne borgermøder og på uddannelsesinstitutionerne. På dialogmøderne med de lokale myndigheder og interesseorganisationer vil der blive afholdt et stort fællesmøde om infoturens temaer.

Informationsmateriale om dialogmøderne

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har omdelt informationsmateriale som løbesedler, ”postkort” og plakater som oplyser om dialogmødets form, mødesteder og tidspunkter.
På ”postkortene” kan lokalsamfundet nedskrive spørgsmål og kommentarer, som de ønsker belyst i forbindelse med dialogmødet.

Der er også lavet små introducerende videoer til nogle af temaerne, som vil kunne ses på Miljøstyrelsen for Råstofområdets hjemmeside inden dialogmøderne.

Bred dialog om regulering af råstofprojekter
Erfaringen fra tidligere møder er, at det er vigtigt at have et så bredt fagligt grundlag som muligt i forhold til at imødekomme lokalsamfundets forskellige interesseområder og informationsbehov.
Derfor er der repræsentanter fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Råstofstyrelsens afdeling for Teknik og Tilsyn, Departementet for Erhverv og Energi, Pinngortitaleriffik og Nationalt Center for Miljø og Energi med på dialogmøderne.
Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Igaliku, Qassiarsuk og Narsarsuaq vil blive besøgt i dagene 13-20. februar 2019.

For yderligere information venligst kontakt:
Specialkonsulent Kristine Lynge-Pedersen, tlf. 34 51 38 mail: krlp@nanoq.gl
eller Styrelseschef Najaaraq Demant-Poort, tlf. 34 68 38 mail: nasd@nanoq.gl