Feltundersøgelser er nødvendige for at afklare risikoen for alvorlige fjeldskred

Selvstyret har modtaget resultaterne af en screeningsundersøgelse fra GEUS, som indeholder nogle foreløbige risikovurderinger i forhold til alvorlige fjeldskred i hele Grønland. Der er behov for feltundersøgelser, inden der kan laves mere fyldestgørende risikovurderinger

Efter fjeldskreddet i Karratfjord d. 17. juni 2017 besluttede Naalakkersuisut, at risikoen for alvorlige fjeldskred i Grønland skulle undersøges nærmere, da borgernes sikkerhed er højeste prioritet. Gennemførelsen af screeningsundersøgelsen har medført en meget kraftig indsnævning af de områder i Grønland, hvor der vurderes at være risiko for alvorlige fjeldskred. Det er vigtigt at bemærke, at screeningsundersøgelsen vurderer muligheden for, at der kan ske større fjeldskred. Den vurderer ikke konsekvenser af sådanne fjeldskred i det omkringliggende områder og i de omkringliggende bosteder, da der ikke er det fornødne data for en sådan vurdering. Der skal først laves feltundersøgelser inden det er muligt at lave mere fyldestgørende risikovurderinger.

Screeningsundersøgelsen viser, at der er uændret meget høj risiko for alvorlige fjeldskred i Karratfjord, da der her er 3 kritiske lokaliteter (fjeldområder). Der er ikke identificeret andre steder i landet med meget høj risiko for alvorlige fjeldskred.

Screeningsundersøgelsen peger på, at der er 15 kritiske lokaliteter (fjeldområder) andre steder i landet, som karakteriseres som havende høj risiko eller mulig høj risiko for alvorlige fjeldskred, og disse fjelde skal derfor undersøges nærmere, henover de næste tre år. Det vil Naalakkersuisut sammen med den danske finde midler til.

De udpegede fjeldområder ligger primært i Disko-Nuussuaq-Uummannaq Fjordområdet, men der er også lokaliteter i nærheden af Qaanaaq, Sisimiut og Nuuk. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) som har udført screeningsundersøgelsen har baseret undersøgelsen på gennemgang af tilgængelig kortmateriale, luftbilleder, fotos, satellitdata med mere.

GEUS understreger, at det er nødvendigt med feltundersøgelser, inden der kan laves mere fyldestgørende risikovurderinger.

”Naalakkersuisut er meget opmærksom på risikoen for alvorlige fjeldskred og behovet for feltundersøgelser. Det er helt naturligt, at man bliver bekymret, når man hører om risikoen for fjeldskred. Vi husker naturkatastrofen i Karratfjord og vi ved, at naturen har umådeligt store kræfter. Det er nødvendigt med flere undersøgelser, og det er vigtigt at disse bliver udført hurtigst muligt. Naalakkersuisut vil derfor i samarbejde med den danske stat sikre finansiering af undersøgelserne”, udtaler fungerende Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning Erik Jensen.

Høj risiko for alvorlige fjeldskred i Vaigat-området

GEUS vurderer blandt andet på grund af de tidligere skred i Vaigat-området, at der i dette område er høj risiko” for alvorlige fjeldskred. Ved skreddet i 2000 skete der omfattende materielle skader på den forladte kulmineby Qullissat på nordkysten af Disko, i Saqqaq blev kysten overskyllet med en flodbølge på ca. 1,5 meter. GEUS pegede allerede i 2001 på, at der er mange tidligere skred og stor ustabilitet langs det meste af Vaigat-kysten. Dette er stadig gældende og nu på et grundlag udbygget med satellitdata og 3D-modeller. Der er udpeget 6 kritiske lokaliteter (fjeldområder) i dette områder, men der er hverken er konstateret accelererende bevægelser eller markant øgning i antallet af stenskred fra disse fjelde.

GEUS vurderer, at der er behov for yderligere data omkring Vaigat-området, og der således allerede fra sommeren 2019 bør udføres feltundersøgelser ved fjeldene i området samt indsamles detaljerede havbundsdata for Vaigat. Kendskab til havbunden og dybdeforhold for Vaigat er nødvendige i forhold til at kunne lave en mere præcis vurdering af tsunamirisiko i Saqqaq og Qeqertaq. Naalakkersuisut har valgt at tage beredskabskommissionens beredskabsfaglige vurdering til efterretning, det anbefales i denne at der ikke overnattes i huse i Saqqaq der ligger under 4 meter fra middelvandstand. Kommunen er i dialog med de berørte borgere om, hvilke løsninger de ønsker. Naalakkersuisut vil sammen med Avannaata Kommunia afholder borgermøde i Saqqaq i løbet af januar 2019.

Mulig høj risiko for alvorlige fjeldskred på 9 andre lokaliteter langs Grønlands Vestkyst

Ni fjeldlokaliteter spredt langs kysten af Grønland vurderes som havende en mulig høj risiko for, at alvorlige fjeldskred kan forekomme.

GEUS kan med eksisterende data ikke afgøre, hvor stor risikoen er, så disse kritiske lokaliteter skal hurtigst mulig undersøges nærmere blandt andet ved, at geologer laver feltundersøgelser ved fjeldsiderne. Disse lokaliteter ligger blandt andet i nærheden af Siorapaluk, Qaanaaq, Upernavik Kujalleq, Niaqornat, Ukkusissat, Qaarsut, Sisimiut, Qoornoq og Nuuk.

Læs mere:

Afrapportering af screeningsundersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland er udarbejdet af GEUS og kan hentes her

 

Supplerende vurdering af kritiske lokaliteter langs Vaigat-kysten er udarbejdet af GEUS og kan hentes her

 

Supplerende notat om kritiske lokaliteter med mulig høj risiko udarbejdet af GEUS kan hentes her

 

Supplerende kort over kritiske lokaliteter udarbejdet af GEUS kan hentes her

 

Kontaktoplysninger:

For yderligere oplysninger kontakt:

For beredskabsmæssige spørgsmål kontakt departementschef Mette Skarregaard Pedersen, Tlf.: 346476. E-mail: mesp@nanoq.gl

For spørgsmål vedrørende screeningsundersøgelsen kontakt departementchef Jørgen T. Hammeken-Holm, Tlf 346846. E-mail: joeh@nanoq.gl.

For spørgsmål relateret til viden om fjeldskred og tsunamier m.m. kontakt vicedirektør, Flemming Getreuer Christiansen GEUS, Tlf.: +45 91333405/20108390 fgc@geus.dk eller statsgeolog Nina Skaarup,Tlf.: +4522221676, nsk@geus.dk.

FLERE ARTIKLER:

Risiko for alvorlige fjeldskred på bestemte lokaliteter i Grønland

Høj risiko for alvorlige fjeldskred i Vaigat-området

Feltundersøgelser er nødvendige for at afklare risikoen for alvorlige fjeldskred i Grønland

GEUS informerer Grønlands Selvstyre, hvis de finder akutte tegn på alvorlige fjeldskred

Fakta

Fjeldskred i Grønland