Berigtigelse af leder i AG

Berigtigelse af leder i AG angående aktindsigt i udkast til VVM-redegørelse for Kvanefjeldsprojektet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet finder det afgørende, at berigtige fejlagtige udsagn i dagens leder i AG om udkast til VVM-redegørelse for Kvanefjeldsprojektet.

 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har udleveret ufærdige udkast til VVM-redegørelse efter offentlighedsloven. Ved udleveringen til medier og interesserede, er det i hvert tilfælde understreget grundigt, at der er tale om ufærdige udkast.

 

Det er vigtigt fortsat at understrege, at der ikke foreligger ikke en færdig VVM-rapport. Miljøstyrelsen for Råstofområdet har indtil videre modtaget 3 ufærdige udkast og kun i den engelske sprogversion.

 

Udkastene er lavet på baggrund af en plan for VVM-arbejdet (et kommisorium). Planen for VVM-arbejdet var i lovpligtig offentlig forhøring i 2014. Kommisoriet og hvidbogen for kommisoriet er med til at bestemme, hvad VVM-redegørelsen skal indeholde.

 

Når VVM-redegørelsen er udarbejdet, skal den overholde kravene i VVM-retningslinjerne, før myndighederne accepterer den til formel offentlig høring. Et af kravene er, at borgerne i Grønland skal kunne læse materialet på både engelsk, grønlandsk og dansk. Der skal være opsummering af materialet i et letforståeligt sprog. Derudover er der en lang række indholdsmæssige krav.

 

Det handler overordnet om, at det materiale borgerne bliver præsenteret for, skal være fyldestgørende og leve op til råstoflovens krav og Naalakkersuisuts retningslinjer.  

 

Det gør materialet og udkastene ikke på nuværende tidspunkt. Kravene er:

        

 • VVM’en skal identificere, forudsige, beskrive, vurdere og kommunikere potentielle miljømæssige konsekvenser af projektet i alle dets faser (herunder efterforskning-, anlægs- og driftsfasen, samt ved lukning og efter lukning af minen)

 • VVM’en skal dække hele det område, der kan blive påvirket af projektet. Hvis projektet omfatter områder uden for mineområdet, eksempelvis veje, havne, rørledninger, landingsbaner og skibsruter, skal virkningerne på disse også inkluderes 

 • VVM’en skal foreslå afbødende foranstaltninger der kan afhjælpe mulige skadelige konsekvenser af projektet

 • VVM’en skal omfatte alle aspekter i forhold til naturen, dyre- og plantelivet samt den offentlige sundhed med hensyn til eksponering for miljøfarlige stoffer

 • VVM’en skal udarbejdes senest når et selskab beslutter sig for at ansøge om en udnyttelsestilladelse til en mineralforekomst

 • VVM’en kan af råstofmyndigheden kræves ajourført, hvis eksempelvis processer, området og aktiviteterne ændres

 • VVM’en skal baseres på baggrundsundersøgelser af miljøet (baseline studier), der typisk varer 2-3 år, før området vil blive påvirket af aktiviteter og anlægsarbejde.”

   

  (Retningslinjer for udarbejdelse af VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) for mineraludnyttelse i Grønland, Råstofmyndigheden 2015, side 5).

   

  Retningslinjerne er offentliggjort på www.naal.gl på grønlandsk og dansk her: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Natur-Miljoe/Miljoestyrelsen-for-Raastofomraadet.   

Kontrol af, om alle forhold i VVM-redegørelsen lever op til retningslinjerne foregår hos Miljøstyrelsen for Råstofområdets uafhængige, videnskabelige rådgivere på Grønlands  Naturinstitut og Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

En gruppe af eksperter laver en vurdering af, om udkastene til VVM-redegørelse overholder kravene i råstofloven og retningslinjerne. Såfremt der i vurderingen findes mangler,  kan myndigheden i henhold til råstoflovens paragraf 74, stk. 2 bestemme, at yderligere materiale til brug for vurderingen af virkning på miljøet (VVM) skal tilvejebringes, eller at den VVM-pligtige skal foretage yderligere undersøgelser eller vurderinger af nærmere bestemte forhold, som har betydning for vurderingen af virkningen på miljøet.

På nuværende tidspunkt overholder udkastet ikke sprogkravene og indholdskravene.

Miljøstyrelsen vil afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at når VVM-udkastet sendes i offentlig høring efter reglerne i råstofloven, får alle mulighed for at deltage med høringssvar og  bemærkninger til VVM-udkastet.

Det ufærdige udkast, som på nuværende tidspunkt kun er Miljøstyrelsen i hænde i en engelsk sprogversion, kan rekvireres ved henvendelse til Miljøstyrelsen for Råstofområdet på eamra@nanoq.gl. 

 

For yderligere oplysninger kontakt Najaaraq Demant-Poort, Miljøstyrelsen for Råstofområdet pr. telefon 34 68 38, eller pr. e-mail: nasd@nanoq.gl