Det skal være let at være borger og virksomhed i Grønland

Naalakkersuisut har netop udgivet den nye digitaliseringsstrategi 2018-2021. Med Digitaliseringsstrategi 2018-2021 - Det digitale samfund ønsker Naalakkersuisut at bringe landet med i front inden for digitalisering. Digitaliseringen skal styrkes i hele samfundet. Strategien skal fremme nye innovationsmuligheder, skabe større vækst og medvirke til at fremtidssikre fundamentet for velstand for borgere og erhvervsliv gennem digital omstilling.

”Nøglen til en succesfuld implementering af strategien er koordinering, samarbejde, åbenhed og deling af data på tværs af sektorer, private som offentlige. Jeg ser frem til, at indsatserne i digitaliseringsstrategien 2018-2021 implementeres. Når strategien er realiseret, vil det være lettere at være borger og virksomhed her i landet med helt nye muligheder, hvor vi kan tilgå services uafhængig af tid og sted, de store afstande kommer til at betyde mindre og vores demokrati styrkes. Samtidig styrkes vores internationale relationer gennem samhandel, som en status af sikkert 3. land åbner op for.”,
udtaler Vivian Motzfeldt, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender.

Strategien består af 6 temaer med indsatsområder. Temaerne dækker bredt og berører centrale områder for borgere og erhvervsliv.

1. Den digitale borger
En undersøgelse viser, at udbredelsen af smartphones og tablets er høj i Grønland. I alt har 83 % af borgerne adgang til internettet. Det er et godt grundlag for at udvikle flere offentlige standardiserede, brugervenlige og sikre digitale løsninger, som giver borgere og virksomheder en tryg og ensartet oplevelse.
Vivian Motzfeldt udtaler:
”Digitalisering åbner op for øget demokratisering og er et suverænt værktøj til at udvikle et samfund med lige adgang til det offentlige og politiske beslutninger samt lige muligheder for tilegnelse af viden og deltagelse i demokratiet”.

2. Sikkerhed og privatliv
Digitalisering kender ingen grænser, hvilket også betyder, at cybertrusler er hævet over tid og rum. Der kommer en række initiativer på sikkerhedsområdet, som modernisering af Selvstyrets informationssikkerhed og ny lov om informations sikkerhed.
Vivian Motzfeldt udtaler i den forbindelse:
”Det har stor betydning, at Grønland anses som et troværdigt, sikkert og samarbejds-villigt land, derfor vil vi søge om at opnå status som sikkert 3. land. Denne status vil give mulighed for øget international samhandel og udveksling af persondata – eksem¬pelvis på sundhedsområdet”.

3. Den digitale dannelse
Alle borgere uanset alder skal have lige adgang til optimal undervisning af høj standard i både by og bygd. Det betyder, at fjernundervisning, e-læringsplatform og digital kommunikation skal styrkes, da de er basis redskaber i denne proces.
Kulturområdet skal i videst omfang digitaliseres for at sikre bevarelse og udbredelse af den grønlandske kulturarv.

Vivian Motzfeldt udtaler:
”Vi har alle et ansvar for at give vores børn fundamentet til digital dannelse, som folkeskolen har ansvaret for at bygge videre på, og vi har alle et ansvar for at lære at færdes sikkert i cyberspace. E-læringsplatformen er en oplagt mulighed for at tilegne sig denne viden. Dette giver lige adgang og muligheder, skaber nærhed og binder samfundet sammen. ”

4. Digital innovation, iværksætteri og erhverv
Naalakkersuisut vil sikre, at erhvervslivet har én indgang til det offentlige på samme måde som borgerne har det på sullissivik.gl. Det skal være mere overskueligt for erhvervslivet at finde viden om lovgrundlag, skat og andre forhold.
Vivian Motzfeldt udtaler:
”Vi skal udnytte vores omstillingsparathed. Digital innovation og iværksætteri kan sammen med landets energiressourcer tiltrække nye erhverv, arbejdspladser og eksterne investeringer som datacentre. Nye vækstmuligheder som kan være med til at understøtte vores vej til et selvbærende samfund.”

5. Fællesoffentlig digital arkitektur
Et af de bærende elementer i den fællesoffentlige digitale arkitektur er etableringen af en fælles, sikker udvekslingsplatform, hvor samfundets digitale data sikkert og konstant kan udveksles mellem legitime leverandører og forbrugere. Det vil sikre, at data bliver en vækstdriver for hele samfundet.
Vivian Motzfeldt udtaler:
”Digitalisering og bedre genbrug af data bidrager til at skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig service med digitale løsninger. Jeg ser frem til at både borgere og erhvervsliv får lettere adgang til det offentlige og oplever en mere koordineret offentlig service på tværs af myndigheder.”

6. Et mere digitaliseret sundhedsvæsen
Implementeringen af den elektroniske patient journal (EPJ) har været et stort skridt på vejen til et digitaliseret sundhedsvæsen. Nu skal der sættes fokus på de muligheder EPJ indeholder, og som endnu ikke udnyttes.

Vivian Motzfeldt:
”Alle borgerne skal opleve en ensartet sundhedsservice over hele landet. Digitaliseringsindsatser er et vigtigt bidrag til både at reducere udgifter, udnytte økonomiske ressourcer bedre og samtidig til at løfte sundhedsydelserne til gavn for alle borgere”.

Hele strategien kan findes på www.digitalimik.gl.


Kontakt: Styrelseschef John Siegstad, Oq./Tel.: +299 34 69 98, E-Mail: jofs@nanoq.gl