Fastsatte fangstperioder og -kvoter for Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser

Hermed meddeles de fastsatte fangstperioder og -kvoter for betalingsjagt på rensdyr og moskusokser gældende fra Sommer 2018 til og med Vinter 2021, se Bilag 1-5.

De fastsatte jagtperioder og kvoter tager udgangspunkt i dem, der har været gældende for perioden fra Sommer 2015 til og med Vinter 2018. Der er dog foretaget mindre justeringer baseret på ny viden om bestandene, erhvervs-, fritids- og trofæ-jægernes udnyttelse af tildelte kvoter, jagtområder og jagtperioder samt tilkendegivelser fra kommuner og ikke mindst fra selve trofæjagt-erhvervet.

Pinngortitaleriffik har gennemført rensdyr- og moskusoksetællinger i Sisimiut-Kangerlussuaq (Region 2) i marts 2018 og har planer om rensdyrtællinger i Akia-Maniitsoq (Region 3) og Ameralik (Region 4) i marts 2019, ligesom der er planer om moskusoksetælling i Nunatarsuaq. Resultatet af disse samt andre tællinger generelt vil kunne medføre justeringer af kvoter og fangstperioder.

Et erhverv i fremgang
Betalingsjagt på rensdyr og moskusokse er et erhverv i fremgang. Der blev i 2017 nedlagt 354 moskusokser og 138 rensdyr ved betalingsjagt. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der kun blev nedlagt 236 moskusokser og 79 rensdyr. Betalingsjagt har i disse år medført følgende direkte indtægter til Landskassen.


Moskusokser
Afgifter
Rensdyr
Afgifter
2016  236  312.000  79  79.000
2017  354  548.00  138  138.00

Med stabile og gode rammebetingelser er det Departementets overbevisning, at erhvervet kan vokse yderligere også uden for Kangerlussuaq.

Betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland. Kunderne er typisk europæiske eller amerikanske kunder, som er villige til at betale mange penge for at nedlægge eksotiske dyr, der er tilgængelige for betalingsjagt rundt omkring i verden. Jægerens interesse er typisk de store, gamle tyre, hvis trofæer skal bringes hjem fra Grønland.

Udenlandske jægere er villige til at bruge op til 50.000 kr. på at gå på trofæjagt efter moskusokser og rensdyr i Grønland. Dette kommer samfundet til gode i form af solgte flybilletter, overnatninger, løn til trofæarrangører og deres hjælpere, afgift til Selvstyret, skatteindtægter til kommuner og Selvstyret osv. Kødkvaliteten på de gamle tyre er knap så god som på yngre dyr og derfor er de ikke så populære ved almindelig kødjagt. Dyrene bliver heller ikke ved med at vokse og er efterhånden udtjente som kilde til arvemateriale i bestanden. Trofæjagt på disse gamle tyre er således godt både for den grønlandske økonomi, for vildtbestanden og for vegetationen. Kødet fra trofæjagt overtages af betalingsjagtarrangøren.

Rammebetingelser
Det er vigtigt for betalingsjagtarrangører at kende rammebetingelserne og kunne planlægge fangsterne i god tid. Mange jægere ønsker at booke sine jagtture op til et helt år i forvejen. Dertil kommer, at arrangøren med gode og langsigtede rammebetingelser i større grad kan investere i erhvervet.

For de fleste trofæjagtkunder er det af væsentlig betydning, at de kan foretage jagtture uforstyrret af andre jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde jagtture på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af erhvervs- eller fritidsfangere. På grund af sit relativt begrænsede omfang, er der derfor i flere områder, tilrettelagt relativt lange jagtperioder. I perioder, hvor der foregår erhvervs- og fritidsjagt samtidigt med betalingsjagt, er det op til betalingsjagtarrangøren at finde områder, eller jagtdage hvor deres kunder ikke oplever anden jagt som problematisk.

I nogle jagtområder vil erhvervs- og fritidsjagt helt eller delvist være sammenfaldende med betalingsjagten. Det vil således være op til betalingsjagtarrangøren at holde sig orienteret om, hvornår erhvervs- og fritidsjagten finder sted og tilrettelægge sine jagter så deres kunder får den oplevelse, som de ønsker og betaler for.

Samtidig skal det meddeles at APNN har igangsat revision af bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og –fiskeri. Med i revisionen kan forventes stramninger af kriterier for tilegnelse af autorisation som betalingsjagtarrangør. Der vil ligeledes blive stillet strammere krav til brug af jagtguider. Endelig vil der ske justeringer og ændringer af afgifter.

For nærmere information kan der rettes henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på: apn@nanoq.gl eller til AC-Fuldmægtig Nuka Møller Lund,
tlf. +299 34 53 45 e-mail: numl@nanoq.gl


Bilag 1: Fastsatte Rensdyrkvoter og Fangstperioder for Trofæjagt fra Sommer 2018 til og med Vinter 2021.
Bilag 2: Fastsatte Moskusoksekvoter og Fangstperioder for Trofæjagt fra Sommer 2018 til og med Vinter 2021.
Bilag 3: Region 1-11 for Rensdyrfangst i Vestgrønland.
Bilag 4: Moskusoksebestande i Grønland.
Bilag 5: Jagtområde 1, 2 og 3 for Moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.