Ingen krav om hastebehandling

Af: Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Simon Simonsen

”Mandag den 28. maj 2018 blev forslag til Inatsisartutlov om anlæg af lufthavne førstebehandlet. Det var fantastisk at mærke det store engagement fra alle partier.

Jeg vil gerne præcisere, at fremlæggelsen af rammeloven om anlæggelse af lufthavnene langt fra er første eller sidste skridt i den samlede beslutningsproces med anlæggelsen af lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Jeg er nødt til at minde alle vore landspolitikere om, at både diskussionen og arbejdet med en ny trafikstruktur er pågået i umindelige tider. Transport Kommissionen blev nedsat i 2009 – for 9 år siden - og udgav deres betænkning i 2011.

Inatsisartut pålagde i 2015 Naalakkersuisut en meget klar arbejdsopgave med at igangsætte arbejdet med at planlægge og anlægge tre nye lufthavne med følgende længder: 2200 meter i Ilulissat, 2200 meter i Nuuk og 1500 meter i Qaqortoq.

Naalakkersuisut har naturligvis loyalt fulgt Inatsisartuts beslutning og har arbejdet kontinuerligt og målrettet med opgaven lige siden 2015.

De forskellige politiske partier har løbende været involveret i det politiske arbejde undervejs i processen.

I juni 2016 godkendte først Naalakkersuisut og dernæst Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at etablere Kalallit Airports A/S. Selskabet blev stiftet 1/7-2016 med den ene opgave, at etablere, anlægge og drive lufthavne i den størrelse, som Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at igangsætte i 2015. Det vil sige 2200 meter i Ilulissat, 2200 meter i Nuuk og 1500 meter i Qaqortoq.

Som konsekvens af de hidtidige beslutninger, har Kalaallit Airports A/S arbejdet med projektering af landingsbanerne, prækvalificering af entreprenører og det omfattende licitationsmateriale, der skal ligge til grund for udbuddet.

Kalaallit Airports A/S står over for en licitationsproces, som er nødvendig, for at få tilvejebragt konkret viden om prisen på de tre lufthavne. Dertil skal Kalaallit Airports A/S indgå konkrete drøftelser om finansieringsbehov og finansieringsvilkår. Først når disse drøftelser er færdige og der foreligger licitationsresultater efter et udbud, er det muligt at forholde sig konkret til resultaterne.

Når Kalaallit Airports A/S har resultaterne på forhandlinger om finansieringsløsninger og licitationsresultater, forlægges disse til behandling hos Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

Grundlaget for den foreslåede rammelov er at stadfæstelse de beslutninger, der allerede er vedtaget af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelsen af Finanslov 2018, som blev behandlet og godkendt november 2017.

Tekstanmærkningerne i Finanslov 2018 giver Naalakkersuisut mandat og rammer for at videreføre arbejdet, men en rammelov vil stadfæste bemyndigelserne over en flerårig periode.

En rammelov giver større gennemsigtighed i processen, ved at være behandlet i en særskilt lov og ikke som en del af finanslovens tekstanmærkninger.

Der er også røster om, at der bør anlægges lufthavne med en anden banelængde – eller med andre ord helt andre projekter. Hvor er opbakningen til alle de beslutninger de forskellige partier tidligere har været med til at beslutte?

Der var røster fremme om at tilrettelæggelsen af anlæggelsen af lufthavnene skal baseres på lokal arbejdskraft. Jeg er meget enig i, at det vil være at foretrække. Imidlertid har jeg fået oplyst af GE, at der stort set ikke er ledighed inden for anlægsbranchen. GE oplyser ”Manglen på arbejdskraft hæmmer væksten i vores virksomheder, og det gælder stor set inden for alle brancheområder: Byggeri, fiskeri og landproduktion, servicebranchen, hotel og restaurationsområdet m.v.”

Hertil kan jeg oplyse, at Kalaallit Airports A/S har planer om at udbyde anlæggelsen af banerne på internationale vilkår og har prækvalificeret entreprenører til opgaven. Dertil kommer anlæggelse af bygninger m.v., som udbydes på almindelige vilkår.

Afslutningsvist vil jeg gerne præcisere, at jeg er glad for at konstatere, at der i Inatsisartut er en grundlæggende enighed om, at der er et stort behov for ændring af den nuværende lufthavnsstruktur.

Der er i bund og grund enighed om, at vi skal arbejde for at den fremtidige lufthavnsstruktur skal være sammenhængende, pålidelig og tidssvarende.

Jeg vil afslutningsvis oplyse, at jeg holder pressemøde onsdag den 30. maj 2018 kl. 11.00, hvor alle interesserede inviteres.”

For yderligere information, kontakt Ministersekretær Steve Sandgreen på e-mail: stes@nanoq.gl eller på mobil: +299 59 66 59