Salg af fødevarer udenfor Brugsen og i det offentlige rum

Salg af fødevarer foran Brugsen i Nuuk har igennem en længere årrække været en tilbagevendende problemstilling. I forbindelse med den seneste omtale i pressen, vil VFMG hermed præcisere forholdene med hensyn til salg af fødevarer i det offentlige rum.

For erhvervsfangere og –fiskere gælder det, at de kan omsætte deres friske råvarer direkte til den endelige forbruger. Dette kan enten foregå, hvor fangeren leverer det direkte til forbrugeren på dennes adresse, eller hvor forbrugeren henter råvaren direkte fra fiskerens fartøj eller på Brædtet.

Af § 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder fremgår det, at Kommunen er decentral myndighed i forhold til Brædt salg. Kommunen har således ansvar for, at Brædtet etableres, samt at det renholdes og vedligeholdes. Paragraffen stiller desuden følgende krav til indretningen af selve Brædtet:
  • Overflader som kommer i berøring med levnedsmidler skal være i god stand, samt uden revner og sprækker, der sikrer en let afvaskning. Ligeledes må disse materialer ikke være giftige.
  • Der skal være adgang til tilstrækkelig vand af drikkevandskvalitet.
  • Der skal være passende faciliteter til vask af hænder.
  • Der skal være passende mulighed for hygiejnisk opbevaring og bortskaffelse af affald.
  • Levnedsmidler skal anbringes således, at forurening undgås. De skal ligeledes være anbragt mindst 80 cm over terræn.
Det skal samtidig oplyses, at det kun er friske og ferske fødevarer, der må omsættes på Brædtet.

Som Frank Rasmussen, Kommuneqarfik Sermersooq, i et interview på KNR den 21. marts 2018 gjorder opmærksom på, så er det ikke alt salg af fødevarer på gaden, der er ulovligt.

Det er f.eks. tilladt at have en bod eller stand ved forskellige events, uden nødvendigvis at være godkendt som en fødevarevirksomhed. Dette kunne være events som Food Festivallen, der de sidste par år er blevet afholdt i efteråret i Nuuk. Hvorvidt en virksomhed, der stiller op til sådanne events, skal godkendes afhænger af virksomhedens omfang. Hvis man overholder følgende kriterier, skal ens virksomhed som udgangspunkt ikke godkendes:
  • Salg ved under 10 events pr. år.
  • Varigheden af det samlede salg ikke overskrider 30 dage.
Indretningen af disse boder og stande skal desuden være indrettet på samme vis som for Brædtet.

For folk der arbejder med fødevarer skal VFMG henvise til, Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder, hvilke er med til at fastsætte rammerne for, hvordan produktion og omsætningen af fødevarer finder sted her i landet.

Formålet med lovgivningen er at sikre forbrugeren og dermed den generelle folkesundehed i landet. Det kommer bl.a. til udtryk i § 17 i bekendtgørelse nr. 21 af 1998, hvor det fremgår, at sælger har det endelige ansvar for, at han ikke omsætter produkter, der er sundhedsskadelige eller på anden måde uegnet til konsum. Det er uagtet om fødevaren sælges fra Brædtet, en konventionel fødevarevirksomhed, en stand på en fødevaremesse eller ved privat salg mellem fanger/fisker og forbruger.

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland på uumasut@nanoq.gl eller 34 50 00 indenfor telefontiden, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 9.00 til 15.00.