Deltaget i OLT EU Forum

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen deltager ved årligt forum for Oversøiske Lande og Territorier (OLT) og EU i Bruxelles

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen, har netop deltaget i OLT EU Forum sammen med andre ministre fra OLT-landene og Europa-Kommissionen. EU-medlemsstaterne Frankrig, Storbritannien, Nederland og Danmark deltog også med repræsen-tanter. For Danmark deltog Ambassadør Lars Bo Larsen.
Formålet med OLT EU Forum er specifikt at skabe en kontinuerlig dialog mellem parterne, samt at styrke OLT’ernes rettigheder og muligheder in-denfor EU-samarbejdet.

Det overordnede tema for forum var ”Post 2020”. Det drejede sig særligt om handlingsforløbet op til og efter vedtagelsen af EU’s nye budgetperiode, som starter i 2021, samt Storbritanniens udtrædelse af EU, Brexit.
Brexit har særligt konsekvenser for OLT-organisationen, OCTA, da 9 britiske OLT’ere muligvis på samme tid er nødt til at træde ud af OCTA. Derved kan Brexit medføre , at OCTA mister medlemmer og går fra at have 25 medlem-mer til at have 16.
Herudover står de resterede OLT’ere overfor at skulle miste deres eksport-varers toldfri adgang til Storbritannien – og de britiske OLT’ere mister ad-gangen til EU. Risikoen for, at den finansielle støtte fra EU til OCTA også bli-ver mindsket er ligeledes overhængende, da det samlede EU-budget også bliver mindre efter Storbritanniens udtræden. OLT’erne har sammen med Europa-Kommissionen iværksat en Post 2020-rapport, inklusiv en analyse af Brexit’s konsekvenser overfor OLT’erne, for derved eventuelt at kunne finde løsninger til udfordringerne.

Suka K. Frederiksen gjorde opmærksom på vigtigheden af, at Grønland og grønlandske fiskeprodukter kan fortsætte med at have afgiftsfri adgang til Storbritanniens marked. Sammen med OLT’ere under Frankrig og Holland, udtrykte Suka solidaritet med Storbritanniens OLT’ere, og støttede deres ønske om at forblive i OLT’ernes organisation, OCTA, og fortsætte samar-bejdet med EU – både efter 2020 og efter Brexit.

Europa-Kommissionen noterede sig OLT’ernes interesser i forbindelser med de kommende budgetforhandlinger for 2021 og i årene efter, og udtrykte et ønske om fortsat samarbejde med OLT’erne. Herunder bekræftede EU fort-sat engagement med OLT’erne i forhold til bl.a. biodiversitet, vedvarende energi og opnåelsen af FN’s bæredygtighedsmål for 2030.

Kontakt: Mininnguaq Kleist, mobil: +32 499 99 98 58, mail: mikl@nanoq.gl