Brandskade i Blok J i Qaqortoq

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger modtog fra Boligselskabet INI A/S orientering om brand i Blok J Qaqortoq kort efter branden opståede, sammen med orientering om at alle beboere var reddet i tide og at ingen var kommet til skade. Efterfølgende har departementet løbende modtaget orienteringer fra INI vedr. indsatsen omkring indkvartering af beboerne, og det kommende arbejde vedr. afklaring af skader og fremtidige forhold for bygningen og dens beboere.

Blok J har i alt 32 lejligheder, hvoraf kun 16 var beboede da branden opståede lige inden jul. Der er 7 lejere, der blev direkte påvirket af branden, og måtte indkvarteres i midlertidige boliger omgående. Mellem jul og nytår har INI og departementet modtaget påbud fra brandmyndigheden i Kommune Kujalleq, at 3., 4. og 5. sal skal rømmes, idet afstand til flugtvej var blevet for lang, som følge af den ene opgang var blevet spærret. Den opgang, der er tale om, er netop den brændte opgang, hvor istandsættelse af denne vil kræve noget tid.

Departementet har derfor i tæt samarbejde med INI iværksat tiltag for atimødekomme dette påbud omgående. Departementet har derfor i samarbejde med INI i årets første uge, foretaget gennemgang af de tomgangsboliger, der er i Selvstyrets boligafdeling i byen. Det er efterfølgende aftalt, at INI foretager en ekstraordinær indsats til istandsættelse af disse boliger, som kan benyttes som erstatningsboliger for de familier, der er flyttet ud af Blok J.

Det er Departementets vurdering, at INI inden for kort tid vil kunne sikre erstatningsboliger for de berørte husstande.

Samtidig undersøger departementet om en fremskydning af nedrivning af Blok J vil være mere hensigtsmæssigt end istandsættelse. Dette primært på baggrund af de omfattende skader, branden har forårsaget, samt mange tomgange, der var i blokken pga. dårlig tilstand. Dertil kommer de anbefalinger, der fremgår af Selvstyrets sektorplan for Qaqortoq, hvor Blok J anbefales nedrevet inden for 5-10 år.

Dertil kan det oplyses, at på baggrund af den boligmangel, der kan konstateres, er der foretaget gennemgang af bygninger i byen, der er anbefalet til nedrivning i Selvstyrets sektorplan for Qaqortoq, med henblik på eventuel ajourføring af Sektorplanen, således at bygningerne fremadrettet indgår i Selvstyrets plan for levetidsforlængelse af bygninger og dermed renoveres. Departementet arbejder på en endelig afklaring herom, hvorfor der forventes ajourføring af sektorplanen for Qaqortoq. Denne ajourføring vil kræve istandsættelse af en række boliger (primært tale om Centerbebyggelsen), hvor der forventes tæt samarbejde med INI om udførelse af de opgaver, med forventning om istandsættelse kan opstartes allerede primo 2018.

Tillige kan det oplyses, at der pågår et reformarbejde på boligområdet. Det betyder, at der arbejdes på at overdrage Selvstyrets boliger til kommunerne pr. 1.1. 2019. Derfor er alle Selvstyrets midler til boligområdet afsat til renovering og sanering i 2018.

Afslutningsvis skal det oplyses, at departementet er i gang med at vurdere konsekvenserne af skaden i samarbejde med INI, samt afklare hvilke tiltag der skal tages for at sikre nedrivningen sker så hurtigt som muligt, så boligblokken ikke henstår som en sikkerhedsrisiko.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, bedes henvendelse herom sendt til afdelingschef for Bolig - og Byggeri afdelingen Embla Kristjánsdóttir – emki@nanoq.gl