Præmievindere af Ujarassiorit 2017

Vinderen af førstepræmien i Ujarassiorit 2017 på 55.000 skattefrie kroner er Apollonie Josiassen fra Nanortalik. Apollonie Josiassen præmieres for sit fund af en sulfidmineraliseret gnejs i Illorsuit nord for Nanortalik. Hendes prøve indeholder 0,24 procent zink og usædvanlig høj værdi af indium (In) på 0,1 %. Indium findes typisk i forbindelse med zinkmalme. Forhøjede zink koncentrationer kendes fra bæksedimenter indsamlet ved regionale geologiske undersøgelser i den sydlige del af Sydgrønland, men kilden til zink mineraliseringer er ukendt. Selvom vinderprøven ikke afklarer kilden til zink i området, giver analyseresultatet et fingerpeg om zinksulfid-førende malme i området.

  Zink er et basismetal som benyttes mest til galvanisering af andre metalprodukter, produktion af trykstøbte metalemner indenfor bilindustrien og produktion af pigmenter i malinger. Indium anvendes til fremstilling af elektroder i LCD-skærme og overfladebehandling.

 

Andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner går til Arnatsiaq Nielsen Isaksen for sit fund af en bjergart af ukendt karakter men med interessant kemisk sammensætning. Prøven er fundet øst for Aappilattoq ved Nanortalik. Analysen af prøven giver forhøjede værdier af grundstoffet strontium (0,31 gram %), sjældne jordartsmetaller; cerium (over 500 gram per ton) og lantan (308 g/t) sammen med forhøjede mængder af fosfor, thorium og zirkonium. Prøven indikerer sandsynligvis tilstedeværelse af et alkalint mineraliseringssystem svarende til typer kendt fra Narsaq området.

To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:

 • Naja Poulsen Josefsen fra Atammik, for sit fund af hydrotermalt omdannet gnejs fra Niaqunngunaq i Fiskefjord. Prøven er rig på mangan (8,6 %), jern (23,3 %) og barium (>1 %) samt forhøjede værdier af cerium, fosfor og yttrium. Prøven er fra geologisk synspunkt interessant for hydrotermale bjergarter som kan rumme økonomisk interessante forekomster.
  • Dania Semionsen fra Aappilattoq ved Nanortalik for sin prøve af glimmerskifer rig på flaget grafit fra Kangersuneq Paarleq, øst for Aappilattoq. Flaget grafit finder i stigende grad anvendelse i moderne lithium-baserede batterier og derfor er en vigtig komponent i moderne el-bilers batterier.

   Fire vindere af fjerdepræmier på hver 5.000 kr. går til:

   • Simujoq Nathanielsen, Sermiligaaq for sit fund af rusten gnejs med spredte sulfidmineraler fra Kangertittivatsiaq, omkring 60 km nordøst for Sermiligaaq. Analyseresultatet giver et indhold af kobber på 0,23 %). Kendtskabet til malm-mineraliseringer i området er sparsomt og data fra prøven vil bidrage til mere viden om mineraliseringsbilledet i området.
   • Aksel Kuitse, Kulusuk for sit fund af nikkelholdig magmatisk bjergart fra Kangaarsuk øst for Kulusuk. Analysen af prøven viser forhøjede indhold af nikkel (0,33 %) og kobber (0,16 %). Nikkel-mineraliseringer fra Tasiilaq/Ammassalik-regionen er kendt, men Aksel Kuitses fundlokalitet er ny.
  • Josef Josefsen, Kapisillit for sit fund af sulfidførende gnejs med kobber og strontium samt lette sjældne jordarter som cerium og lantan. Analysen af prøven giver et kobberinhold på 0,35 % og strontium på 1 %. Tidligere fund af kobbermineraliseringer i området er kendte, men denne prøve har et helt anderledes kemisk karaktertræk.

  • Thala Nathanielsen, Sermiligaaq for sit fund af massiv pyrrhotit fra Qaarsertivaq nord for Sermiligaaq. Pyrrhotit er et jernsulfidmineral, som hyppigt findes i malmforekomster af økonomisk betydning, eksempelvis med nikkel, kobber og ædelmetalforekomster (guld, platin) og derfor et vigtigt indikator-mineral for tilstedeværelsen af egentlige malmforekomster i fundområdet.

   Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Departementet for Råstoffer og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

   Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Råstoffer. Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fonde og selskaber:

  • GrønlandsBankens Erhvervsfond og Alba Resources Ltd bidrager med hver 40.000 kroner.

   Hudson Resources Inc. og North American Nickel Inc. bidrager hver med 10.000 kr.

   Råstofdepartementet takker mange gange for sponsorbidragene, som er en vigtig og uundværlig del af Ujarassiorit programmet.


   For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt:

   Geolog Jonas Petersen på telefon: +299 34 65 49 eller e-mail: jpet@nanoq.gl