Ulovligt indsamlede sten konfiskeret

Departementet for Råstoffer har konfiskeret mere end 500 kg grønlandske sten, som en borger ulovligt ville sende ud af landet. Hovedparten af de konfiskerede sten var ulovligt indsamlet i Grønland. Stenene som var klar til at blive sendt til Danmark fra Grønland, manglede desuden den påkrævede eksporttilladelse. Stenene har en værdi på mindst en million kroner.

Tilsyn og konfiskation
I oktober 2017 modtog Råstofstyrelsen henvendelser fra borgere om ulovlig indsamling af sten samt en henvendelse fra Toldmyndigheden, som tilbageholdt en forsendelse indeholdende i alt 569 kg sten af typerne kryolit, sodalit, tugtupit og ussingit samt en mindre mængde samlermineraler af forskellig art. Toldmyndigheden havde konstateret, at forsendelsen manglede en eksporttilladelse.

Departementet for Råstoffer har inspiceret stenene hos Toldmyndigheden, og har desuden foretaget et uanmeldt tilsynsbesøg hos den pågældende borger. På den baggrund har departementet konkluderet, at langt hovedparten af stenene er indsamlet på områder, som er belagt med eneret til efterforskning eller udnyttelse af mineraler. Ingen må indsamle på eneretsområder uden skriftligt samtykke fra rettighedshaveren. Der forelå ikke et skriftligt samtykke fra en rettighedshaver til indsamling af de pågældende sten.

Departementet har desuden konstateret, at der ikke er søgt om og ikke foreligger en eksporttilladelse for forsendelsen indeholdende de 569 kg sten, som blev forsøgt solgt og sendt til en modtager i Danmark. På denne baggrund har Departementet for Råstoffer den 9. november truffet afgørelse om, at stenene konfiskeres. Stenene bortsælges herefter, og salgsprovenuet tilfalder landskassen. Det er Departementet for Råstoffers vurdering, at stenene udgør en samlet værdi på mindst 155.000 USD (980.000 kr).

Naalakkersuisoq for råstoffer, Múte B. Egede er tilfreds med, at Departementet for Råstoffer har grebet ind over for den ulovlige indsamling og udførsel af sten og udtaler: ”Det er vigtigt, at udnyttelse, salg og eksport af grønlandske råstoffer sker inden for lovens rammer. Det er selve fundamentet for den fortsatte udvikling af råstofsektoren i Grønland. Vi opfordrer til, at man kontakter råstofmyndigheden, hvis man har kendskab til eller mistanke om ulovlig udførsel af grønlandske sten.”

Fakta: Eksport, værdiansættelse og tilsyn med råstofaktiviteter
Når fastboende ønsker at udføre (eksportere) mineralske råstoffer med en samlet værdi på over 25.000 kr. samt i alle tilfælde, hvor udførslen sker som led i et salg, skal der foreligge en eksporttilladelse.

Departementet for Råstoffers værdiansættelse af mineralske råstoffer sker med udgangspunkt i internationale standarder og en konkret geologisk vurdering af mineralernes kvalitet.

På vegne af Naalakkersuisut udfører Departementet for Råstoffer tilsynsvirksomhed i forbindelse med aktiviteter omfattet af råstofloven. Som led i tilsynsvirksomheden har Departementet for Råstoffer adgang til uden retskendelse at føre tilsyn med virksomheder og aktiviteter under råstofloven i det omfang, det er påkrævet. Departementet for Råstoffer kan desuden udstede påbud eller foretage konfiskation af mineralske råstoffer, såfremt disse ikke er indsamlet, brudt eller udnyttet i overensstemmelse med råstofloven. Departementet for Råstoffer fører løbende tilsyn med alle former for råstofaktiviteter i Grønland og samarbejder med Toldmyndigheden og andre grønlandske myndigheder i forbindelse med tilsynsvirksomheden.

For yderligere information kan der tages kontakt til: Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef - Departementet for Råstoffer, tlf: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl

Jane Petersen Lantz, Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Råstoffer, Tlf: 346839/597909, e-mail: japl@nanoq.gl