“Fra muligheder til rettigheder”

Artikel fra Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig

Forskel på gældende handicaplovgivning og det nye lovforslag om støtte til personer med handicap

Overordnet er det nye lovforslag et skift fra, at personer med vidtgående handicap har mulighed for hjælp, til at personer med handicap får rettigheder

Udgangspunktet for gældende handicaplovgivning var FNs Standardregler om lige muligheder for handicappede.  Udgangspunktet for lovforslaget om støtte til personer med handicap er FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Målgruppen for den nuværende handicaplovgivning er personer med vidtgående handicap i alderen fra 0 år til aldersgrænsen for alderspension. Dog giver gældende lov om alderspension mulighed for handicaptillæg, men der er ikke pligt at yde tillæg. Det nye lovforslag omfatter alle – uanset alder.

Børn med ret til støtte efter lovforslaget og efter Inatsisartutlov om støtte til børn skal modtage den nødvendige støtte efter begge love og støtte skal være koordineret og med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

I den gældende handicaplovgivning er der bestemte regler om omfattelse som gør, at kun personer med vidtgående handicap er omfattet. Dette er afskaffet i lovforslaget.
I lovforslaget skelnes mellem Støtte og Særlig Støtte. For at kunne yde støtte skal der alene ske en afklaring af, om borgeren har et handicap samt en vurdering af omfanget og arten af støtte. For at kunne yde særlig støtte er der krav om udredning.

Handleplan: Efter gældende handicaplovgivning er der kun krav om handleplan efter endt skolegang og ingen krav om udredning. I det nye lovforslag er der krav om handleplan ved særlig støtte samt krav om udredning ved særlig støtte.

Skift fra behandlingsplan til udviklingsplan: Personer med vidtgående handicap skal efter den gældende forordning have en behandlingsplan. Dette ændres i lovforslaget til en udviklingsplan.

Samtale før afgørelse: Efter gældende handicaplovgivning gælder de almindelige sagsbehandlingskrav. Efter lovforslaget er derudover krav om at afholde en samtale med en person med handicap, før der træffes afgørelse om støtte til vedkommende.

Ret til støtte: Efter gældende handicaplovgivning er der mulighed for f.eks. ledsagelse ved besøgsrejser, aflastning mv. Efter lovforslaget skal personen med handicap tilbydes ledsagelse – ikke kun ved besøgsrejser, men hvis personen med handicap i sin hverdag ikke kan færdes alene pga. sit handicap. Derudover forpligtes ommunerne til at tilbyde aflastning. 

Ret til besøgsrejser: Efter gældende handicaplovgivning er der kun ret for unge i alderen 16 – 24 år med midlertidigt ophold i Danmark til besøgsrejser til Grønland. Alle andre personer har alene mulighed for besøgsrejse. Efter lovforslaget får voksne i botilbud udenfor hjemstedet ret til 1 årlig besøgsrejse til hjemstedet og børn i døgntilbud får ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemstedet.

Derudover er der følgende nye tiltag i lovforslaget:

 • Kommunalbestyrelsen kan tilbyde en person med handicap vedligeholdelses-træning på Det Landsdækkende Handicapcenter
 • Kommunalbestyrelsen kan oprette særlige dagtilbud, der kan tilgodese børn i førskolealderen med vidtgående handicap særlige behov for støtte som supplement til de øvrige dagtilbud i kommunen
 • Kommunalbestyrelsen kan tilbyde flyttehjælp til forældremyndighedsindehaverne til et barn med vidtgående handicap
 • Oprettelse af sikrede døgntilbud for voksne med handicap, dvs. hvor det er tilladt at have vinduer og yderdøre aflåst
 • Kommunalbestyrelsen skal udarbejde skriftlige kvalitetsstandarder vedrørende blandt andet den støtte, kommunen tilbyder personer med handicap.
 • Naalakkersuisut kan pålægge kommunalbestyrelsen tvangsbøder for grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i overholdelsen af kommunalbestyrelsens forpligtelser som forvaltningsmyndighed i henhold til denne Inatsisartutlov.
 • I § 23 fastsættes de overordnede rammer for kommunalbestyrelsens støtte til personer med handicap.
 • § 24 sikrer, at en person med handicap, der ikke selv er i stand til fuldt ud at klare sig selv, skal tilbydes støtte til hjælp og omsorg, herunder til personlige opgaver og praktiske opgaver.
 • § 65 pålægger Naalakkersuisut hvert fjerde år at udarbejde en strategi for udviklingen på døgntilbuddene.
 • § 85 pålægger kommunalbestyrelserne at nedsætte et handicapråd, og fastsætter rådets opgaver og kompetencer.
 • § 86 fastsætter, at kommunalbestyrelserne skal udforme en handicappolitik.

Samlet set retter lovforslaget sig mod at sikre, at personer med handicap får flere rettigheder.

Jeg ser frem til, at dette forslag bliver bredt debatteret i samfundet frem mod 2. og 3. behandling i Inatsisartut på Forårssamlingen 2018