Ændring af praksis efter naturbeskyttelsesloven (landbrugsaktiviteter)

 

Efter hidtidig praksis i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 25 og 26 har Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug i høringssvar meddelt kommunalbestyrelsen, at en ansøgning om arealtildeling til etablering af minivandkraftanlæg til fåreholdere inden for 100 meter af saltsøer og saltholdige søer, elve, der er levesteder for ørreder, varme kilder og kystlinjen ikke er tilladt i medfør af naturbeskyttelsesloven. Baggrunden for dette er, at Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug tidligere har vurderet, at etablering af minivandkraftanlæg til fåreholdere ikke er en landbrugsaktivitet, som er undtaget for afstandskravene i miljøbeskyttelseslovens §§ 25 og 26, jf. § 27, stk. 1.


Denne praksis ændres, idet ”landbrugsaktiviteter”, herunder etablering af anlæg til elproduktion til landbrugserhverv, f.eks. minivandkraft, vindkraft og solenergi, vurderes at skulle fortolkes i overensstemmelse med landbrugslovgivningens definition af begrebet ”landbrug”. Begrebet ”landbrug” omfatter i henhold til landbrugslovgivningens ordlyd og lovforarbejder også enhver form for jordfaste anlæg og bygninger til landbrugsformål.

Praksis ændres således, at naturbeskyttelseslovens bestemmelser om en minimums afstand på 100 meter til saltsøer og saltholdige søer, elve, der er levesteder for ørreder, varme kilder og kystlinjen, ikke er til hinder for, at der kan meddeles arealtildeling til etablering anlæg til elproduktion til landbrugserhverv, f.eks. minivandkraft, vindkraft og solenergi.

Praksisændringen træder i kraft ved denne offentliggørelse samt på Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrugs hjemmeside. Færdigekspederede høringssager genoptages ikke i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, men kommunalbestyrelsen vil kunne genoptage en ansøgning om arealtildeling til etablering af anlæg til elproduktion til landbrugserhverv, f.eks. minivandkraft, vindkraft og solenergi, hvori der er meddelt afslag på arealtildeling med henvisning til naturbeskyttelseslovens §§ 25 og 26. Ikke færdigekspederede høringssager færdigbehandles efter de nye retningslinjer.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef for Natur, Klima og Landbrug, Camilla Østbirk, tlf.: 346019, e-mail: caos@nanoq.gl