Vi har brug for de ældres erfaringer

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen mødtes med ældreforening, Nuummi Uttoqqaat Peqatigiit i Nuuk, for at drøfte selvstændighed med de ældre

Et af de emner som de ældre fandt vigtige i forhold til Selvstændigheds var arbejdsdygtigheden blandt landets unge og voksne. I den forbindelse blev det nævnt, at vi i højere grad skal være stolte af dem, som formår. Det er vigtigt, mente flere af deltagerne i drøftelserne, at børn og unge i højere grad kan spejle sig i rollemodeller og det blev taget op som emne, hvorledes man kan opmuntre unge ud på arbejdsmarkedet.

Som det blev udtrykt af en af deltagerne: ”Vi bør vise mere stolthed over de som formår at tage en uddannelse, så flere følger efter – og så de unge bliver mere klar over, hvor vigtig uddannelse er for både deres liv og deres land”.

Udover selvstændighed, blev deres daglige liv berørt samt deres projekt om at få et nyt foreningshus, hvor de har nedsat en komite. I det daglige prioriterer de ændre at være taknemmelig for det de har, selvom ”som ældre er ens livsvilkår ikke altid lige nemme”, vælger de ældre belyse de gode ting frem for de mindre gode.

En af de ældre udtalte at, med på vejen mod selvstændighed er administrationen ”måske den dyreste form i verden” og derfor bør det område effektiviseres.     

Debatten kom også ind på, om Grønland har råd til at blive selvstændig. I den forbindelse nævne flere, at landets ressourcer burde have mere værdi, før de eksporteres.

Flere medlemmer fremhævede, at man i selvstændighedsdebatten skal huske at tage hensyn til, at mange er børn af blandende ægteskaber, og at det er vigtigt at ingen skal føle sig udelukket af det grønlandske samfund på grund af deres sprog eller baggrund. Men at vi på trods af det stadig behøver, at styrke det grønlandske sprog.  

”I selvstændighedsprocessen skal vi med borgerinddragelse og borgernes deltagelse finde den rette vej mod selvstændighed. Debatten bør også ske i hjemmene. Vi har brug for jeres erfaringer og viden. Vi skal være bedre til at være stolte af dem, der formår. Vi har brug for gode rollemodeller og der bør være mere fokus på dem som formår.

Uddannelse er vigtig, men det er støtte, opmuntring, at rose og vedholdenhed også, det er forældrenes men også hele samfundets opgave”, udtalte Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf, 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl