Ny overenskomst mellem Atorfillit Kattuffiat (AK) på det offentlige område

Overenskomstforhandlingerne mellem Atorfillit Kattuffiat (AK) og Grønlands Selvstyre om fornyelse af aftaler og overenskomster for perioden 2015 til 2019 blev afsluttet den 30. november 2016 ved at overenskomstparterne underskrev et resultatpapir. Forinden er forhandlingsresultatet godkendt ved en afstemning blandt AK’s medlemmer. 

Et stort fokusområde under forhandlingerne har været aflønning af Socialrådgiverne. I 2016 har der således været stor bevågenhed på arbejdsvilkårene for denne faggruppe, bl.a. på baggrund af en den store opmærksomhed på børns og udsatte gruppers vilkår. For at anderkende det byrdefulde hverv som socialrådgiver er der blevet afsat en særlig ramme til at styrke fastholdelsesincitamentet for netop denne faggruppe.  Det betyder konkret, at lønniveauet i højere grad matcher det ansvar arbejdet som socialrådgiver indebærer. Fremover vil der i visse situationer også kunne tildeles et myndighedstillæg i de tilfælde, hvor socialrådgiverens arbejde særligt er at træffe forvaltningsretlige afgørelser. 

En forbedring af socialrådgivernes arbejdsvilkår, og en heraf højnet kvalitet i den socialfaglige sagsbehandling, er anerkendt som ønskelig og nødvendig. Det må i denne forbindelse samtidig bemærkes, at sådanne faglige forbedringer ikke kun opnås ved lønmæssige forbedringer. Det vil også fremover være et ansvar for de kompetente myndigheder og forvaltninger løbende at søge at styrke kompetenceniveauet, så sagsbehandlere bliver styrket i kvaliteten af deres afgørelser. Dette fordrer bl.a. en nødvendig ledelse og vejledning, der sikrer at sagsbehandlingen er på et niveau som understøtter ansvarlighed og saglighed.

Til fremme af denne proces vil der blive nedsat et organ, med repræsentanter fra såvel socialrådgiverne, arbejdsgiversiden og ansvarlige på uddannelsesområdet. I dette forum ønskes blandt drøftet relevante efteruddannelsesforløb, lokale arbejdsforhold i fh.t. mål om et sundt arbejdsmiljø, socialfaglige uddannelsesforhold og andet.

To andre fokusområder i forhandlingerne har været Klinikassistenterne og Lægesekretærene, da der indenfor disse faggrupper også er et behov for at fastholde de nuværende ansatte og tiltrække yngre kræfter.

Vilkårene for ansatte ved Brancheskolerne har også været en del af forhandlingerne. Der har længe været et ønske om at gøre det mere attraktivt at arbejde indenfor området.  Her er parterne blevet enige om at udarbejde en ny arbejdstidsaftale, der skal træde i kraft den 1. august 2017. Den nye arbejdstidsaftale skal generelt begrænse udgifterne til overarbejdstimer samtidig med at grundlønnen løftes tilsvarende. Dette forventes samtidig at fremme rekrutteringen af kompetente undervisere.

Under AK’s aftaleområde er der beskæftiget 800 årsværk fordelt vidt og bredt i Kommunernes og Selvstyret og institutioner.  Forhandlingerne er foregået i en rolig og konstruktiv tone.

For yderligere oplysninger kontakt kontorchef André Guttesen på tlf. +299 34 64 36.