Socialtilsyn

I avisen AG den 14.december 2016 er der skrevet en artikel med overskriften “kommune frygter næsvise embedsfolk”. Artiklen beskriver Qaasuitsup Kommunias bekymring over tilsynsenhedens virke under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Tilsyn med kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt har været en kendt opgave for departementet i mange år. Allerede i 2001 blev landsstyrets pligt til at forestå ledelse og tilrettelæggelse af administrationen af socialvæsenet præciseret i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

I det nye forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn præciseres det blot, at kommunerne skal føre tilsyn med de forhold kommunens børn lever under og de skal føre tilsyn med de børn som er anbragt uden for hjemmet. Ligesom kommunerne skal føre tilsyn med plejefamilierne i kommunen.

Naalakkersuisut skal ligeledes fortsat føre tilsyn med kommunernes forvaltning og administration af reglerne på blandt andet børne- og ungeområdet. Naalakkersuisut har blot valgt at placere opgaven og samle medarbejderne i en afdeling som benævnes ”Tilsynsenheden” for at højne fagligheden yderligere.

En selvstændig Tilsynsenhed blev etableret 1. januar 2016 og har i dag 6 medarbejdere som fører sektortilsyn i kommuner og bygder samt tilsyn med alle døgninstitutioner i Grønland. Alene i indeværende år har der været sektortilsyn i 11 byer og i 6 bygder samt gennemført tilsynsbesøg i 15 døgninstitutioner. Formålet med det sociale sektortil-syn samt døgninstitutionstilsynet er at sikre, en dialogbaseret systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent tilsyn samt opfølgning.

Det kan oplyses at samtlige tilsyn har været gennemført i en tillidsfuld tone parterne imellem og der har ikke været modtaget klager. Snarere tværtimod – alle har udtrykt tilfredshed med at tilsynet faktisk har været på besøg.

Tilsynsførende hvad enten de kommer fra en kommune eller fra et departement er alle underlagt en ansvarlig ledelse og de skal som andre offentlig ansatte følge principperne om god forvaltningsskik og i denne forbindelse have en adfærd som er åben, venlig og effektiv. Det betyder, at offentlig ansatte ikke kan have en næsvis adfærd. Har en ansat en sådan adfærd, kan man som borger eller forvaltningsenhed altid klage til den ansattes chef.

Det skal pointeres, at tilsynets vigtigste opgave er at sikre borgerne den retsstilling som Inatsisartut har ønsket. Det forudsættes naturligvis i denne sammenhæng, at tilsynet foregår i en konstruktiv dialog med alle parter, herunder også den kommunale forvaltning.

 

For yderligere oplysning kontakt: Helle Bonde (Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen) hbon@nanoq.g