Åbent brev til borgmester Jørgen Wæver Johansen

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Martha Lund Olsens svar til borgmester Jørgen Wæver Johansens åbent brev af 23. november 2016

Kære Jørgen Wæver Johansen

Tak for dit åbne brev af 23. november 2016, hvor du følger op på forløbet om de indgåede servicekontrakter. 

Det er Naalakkersuisuts klare opfattelse, at der med de planlagte tillægsaftaler og den kommende model for sikkerhed for tabte billetter, indlogering og forplejning nu er fundet en løsning, som på tilfredsstillende vis sikrer, at de tilbageværende problemstillinger om de indgåede servicekontrakter nu bliver løst. Der er med 3.behandlingen af finansloven nu udvist politisk vilje til at sikre bevillingsmæssig hjemmel på finansloven til at imødekomme de bekymringer, som befolkningen har udvist.

Med kombinationen af indførelsen af det 2strengede trafiksystem og den række af forbedringer, der med tillægsaftalerne kommer, vil borgerne nu med tryghed kunne rejse til, fra og i Sydgrønland fra og med 1. januar 2017. 

På baggrund af mit besøg i Kommune Kujalleq d. 3. november 2016, gik Naalakkersuisut videre med at konkretisere Kommune Kujalleqs ønsker og at omsætte disse til konkrete initiativer, der med tillægsaftalerne nu bliver en realitet.  Fuldt ud i øvrigt i overensstemmelse med den orientering, jeg gav Kommune Kujalleqs borgere.

Jeg er videre af den klare opfattelse, at kvaliteten i passagerbefordringen på visse områder hæves over det nuværende niveau med indførelsen af kombinationen af det 2strengede system og tillægsaftalerne. Jeg anser på den baggrund det samlede foreliggende resultat som positivt for den trafikale sammenhæng i Sydgrønland. 

Jeg skal i den forbindelse benytte lejligheden til at rette et par misforståelser, som øjensynligt fortsat gør sig gældende i Kommune Kujalleqs forståelse og fremstilling af denne sag

Jeg har ved adskillige lejligheder gjort opmærksom på, at Naalakkersuisut ikke har nogen anledning til at anse forløbet omkring indgåelse af servicekontrakterne, som værende kompromitterende for ligebehandlingsprincippet. Tværtimod er der med det gennemførte forløb skabt en ligeværdig mulighed for forskellige operatører, til at tilbyde løsninger, som er forskellige fra dem, vi kender fra i dag. Herunder har det været op til operatørerne eventuelt at indgå aftaler med underleverandører af dele af ydelsen. 

Som du også ved, var Naalakkersuisut blevet givet en samlet økonomisk ramme, indenfor hvilken det har udgjort en udfordring at møde alle ønsker og alle forventninger i hele landet.

Dette til trods mener jeg som sagt, at vi med det samlede resultat har nået det bedst opnåelige. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at den samlede pris for de indgåede kontrakter til stadighed, med tilkøbsaftaler, er det billigste alternativ i relation til de konkurrerende tilbud. 

Det vindende scenarie, hvor Air Greenland, Disko Line og Norlandiair løser de udbudte trafikopgaver, udgør således det samlet set mest økonomisk fordelagtige tilbud for Grønlands Selvstyre. Den vindende kombination af tilbud vil såvel med som uden de planlagte tillægsaftaler udgøre den samlet set mest fordelagtige løsning evalueret på de fire evalueringskriterier.

Det er således en misforståelse, at indgåelse af de planlagte tillægsaftaler vil forrykke evalueringen, da alle planlagte tilkøb vurderes at medføre tilsvarende forhøjet kvalitet. Som eksempel kan nævnes, at der fortsat er betragtelig forskel på prisen på det vindende billigste scenarie med tilkøb og det næstbilligste scenarie repræsenteret af en kombination af andre operatører. 

Det er imidlertid korrekt, at den samlede løsning nu er dyrere, end den nuværende løsning. Imidlertid er det vigtigt at slå fast, at ingen kombination af tilbud – udover det vindende – kunne holdes indenfor den afsatte ramme eller i øvrigt indenfor den ramme, der har været gældende i 2016. Et status quo scenarie, hvor de nuværende operatører havde vundet opgaverne svarende til løsningen i dag, ville således have kostet ca. 10 mio. kr. mere pr. år. Dette uden forbedringer i form af nyere materiel, udvidet kapacitet, regularitet eller andre kvalitetsforbedringer. Videre kan siges, at et scenarie hvor Bristow Group havde vundet på baggrund af deres endelige og reviderede tilbud, ville have medført en merpris på yderligere ca. 6 mio. kr. pr. år plus betragtelige udgifter for Grønlands Selvstyre til opgradering og udvidelse af ca. 23 helikopterlandingspladser rundt om i landet. En opgradering, som udover at have kostet et betragteligt beløb i anlægsomkostninger, næppe kunne have været gennemført tids nok til, at trafikbetjeningen pr. 1. januar 2017 ville kunne sikres på betryggende vis.

Med de planlagte tilkøb til det vindende scenarie sker der nu en række væsentlige forbedringer, såvel i forhold til den nuværende trafikbetjening som i forhold til udgangspunktet for det vindende scenarie. Således indeholder det vindende scenarie en række forbedringer, som ligger udover den kvalitet, der tilbydes i dag. Som eksempler herpå kan nævnes forbedret regularitet ved tostrenget system i Sydgrønland med prisbilligere alternativer til helikopter, udvidet helikopterkapacitet i Diskobugten, 30% billetprisreduktion (ekskl. lufthavnsafgifter) i Diskobugten samt operatøruafhængig garanti i koblingen mellem servicekontraktnet og det kommercielle net.

Derudover skal jeg en gang for alle slå fast, at de indgåede kontrakter ikke kan eller for den sags skyld skal annulleres. Af servicekontrakten med Disko Line, som er udleveret til Kommune Kujalleq i kopi, findes ingen bestemmelser om annullering. Tværtimod fremgår med al tydelighed, at kontrakten er bindende for begge parter. Grønlands Selvstyre har ingen intentioner om at gøre sig skyldig i misligholdelse af kontraktens bestemmelser, om end operatøren i modsat fald sandsynligvis vil kunne gøre krav på erstatning, som sandsynligvis vil medføre ganske betydelige udgifter for landskassen.

På baggrund af ovenstående finder jeg samlet set, at de af kommunen gentagne fremførte synspunkter og uholdbare krav er uansvarlige i den forstand, at der ikke skelnes til de vidtrækkende samfundsøkonomiske konsekvenser, som misligholdelse af den indgåede aftale ville medføre.

Vi ønsker alle en effektiv og sikker trafikstruktur i Grønland, en trafikstruktur som virker til gavn for borgerne. Jeg ser frem til at Kommune Kujalleq medvirker konstruktivt til at fremme dialogen og medvirke til at give den nye trafikstruktur de bedste kår, når den træder i kraft 1. januar. 

Med disse ord anser jeg dialogen om servicekontrakterne afsluttet. 

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen


Eventuelle spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på E-mail: box909@nanoq.gl