Flere sagsbehandlere på førtidspensionsområdet til kommunerne

Martha Lund Olsen

Kommunerne er i fuld gang med at indkøre den nye førtidspensionsreform, og der følges fra centralt hold meget nøje op på, om reformen fungerer som den var tiltænkt.

Kommunerne har i forbindelse med reformens indkøring gjort opmærksom på, at arbejdet med revurderingen af førtidspensionisterne er mere omfattende end først antaget og samtidig har det vist sig, at der er behov for at fremskynde revurderingerne for en mindre gruppe førtidspensionister, så de hurtigere kommer over på den nye ordning. Derfor er der behov for ekstra sagsbehandlingsressourcer i kommunerne i de kommende par år.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen udtaler i den anledning:

”Det er meget vigtigt, at kommunerne har de fornødne ressourcer til at behandle førtidspensionssagerne, så vi kan sikre at reformen kan indkøres som planlagt og fungerer efter hensigten. Det har ikke været hensigten at de svageste førtidspensionister skulle lide tab på overgangsordningen og samtidigt er det bl.a. vigtigt, at der i kommunerne gøres en ekstra indsats for de førtidspensionister, der har en arbejdsevne, også får mulighed for at anvende den og blive en del af samfundet. Enten via et ordinært job eller et fleksjob, skånejob eller nyttejob, så de føler, at de bliver inkluderet i samfundet”.

Derfor har Naalakkersuisut ansøgt Finansudvalget om godkendelse til at afsætte yderligere 6 mill. kr. til flere sagsbehandlere i kommunerne over de næste to år, svarende til 6-8 yderligere sagsbehandlere, udover midlerne til 8 sagsbehandlere, der allerede er blevet tilført i forbindelse med reformens ikrafttræden. Herved får kommunerne de ressourcer, der skal til for at yde den ekstra indsats. Det glæder Martha Lund Olsen at denne ansøgning netop er imødekommet, som supplerer ”jeg håber at kommunerne med denne bevilling får de bedste muligheder for at implementere reformen”

 

For nærmere oplysning kontakt ministersekretær Hanne Lystrup, på telefon +229 539371 eller e-mail hani@nanoq.gl.