Offentlig udtalelse fra Landbrugsrådet

Savaateqarfik

Landbrugsrådet har afholdt sit 38. møde i Narsaq d. 29. juni 2016.

Landbrugsrådet har på sit sidste møde drøftet en række væsentlige emner om landbrug og vil bruge anledningen til at udtale sig om følgende:

Landbrugsrådet appellerer til Naalakkersuisut og gentager sit tidligere krav om at Naalakkersuisut hurtigst muligt træffer beslutning om gældsanering af gamle ESU forhold. Dette krav var en af Landbrugskommissionens vigtigste anbefalinger i sin betænkning. Landbrugsrådet er bekendt med at et initiativ af denne karakter kræver lovændring. Landbrugsrådet appellerer derfor til at der senest til Inatsisartuts efterårssamling 2017 fremsættes et forslag til lovændring.

Ved at sanere gammel ESU gæld, vil alvorlige forhindringer og økonomiske problemer hos de svageste og mellemste fåreholdere blive væsentligt minimeret og dermed give rum til udviklingsmulighed og konsolidering. Ved initiativet forventes der også ske nemmere generationsskifte og nye kræfter komme til i landbrugserhvervet.

Den gennemsnitslige indtægt pr. fåreholdersted udgjorde i 2014 i alt 826.000 kr. Heraf udgjorde direkte offentlige tilskud til fåreholderstederne i gennemsnit 159.000 kr., hvilket svarer til 19 % af indtægterne. Der er en stor spredning på indtægterne, der varierer imellem 400.000 og 1.800.000 kr. Den store variation betyder, at det ikke er muligt at tegne et entydigt billede af fåreholderstedernes indtægter.

Derudover mener Landbrugsrådet, at myndighedernes stiltiende accept af Landbrugserhvervets problemer med de gamle ESU gæld, er direkte årsag til manglende udviklingsmulighed og blokerer for konsolidering og vedligeholdelsesmuligheder. Det foreslås desuden at de ekstra afsatte 6 mio. kr. til Landbrugserhvervet anvendes til gældsanering, da midlerne ikke er blevet fuldt udnyttet i 2015 og forventes heller ikke at blive fuld udnyttet i år.

Hvis de ekstra bevilgede midler sammen med eksisterende skal vende situationen i den rigtige retning, er det nødvendigt med lovændringer og med mere fleksible bevillingsbetingelser. Kun på den måde kan vi få bevillingerne til at skabe vækst.

Landbrugsrådets medlemmer er enige om, at samarbejdet i Tilsynsudvalg for Landbrug skal styrkes og arbejdet koordineres bedre mellem de forskellige partnere. Tilsynsudvalget for Landbrug omfatter følgende medlemmer; SPS, Kommune Kujalleq samt Konsulenttjenesten for Landbrug. Der er ligeledes enighed om at Veterinær- og Fødevaremyndigheden skal blive fast medlem i udvalget.

Tilsynsudvalget har ansvar for at føre kontrol med at fåreholderne lever op til gældende regler for håndtering og behandling af husdyr. Desuden er Landbrugsrådet enige i at der også skal være bedre kontrol med landbrugsarealer, således arealtildelingerne anvendes på optimal og mest fornuftige måde.

Afslutningsvis vil Landbrugsrådet henvise til den seneste 1½ års problemer med rabiestilfælde i Sydgrønland og i den forbindelse henstille til at der fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden laves et vaccinationsprogram for at minimere rabiestilfældene.

På Landbrugsrådets vegne

Niels Lund

Formand

Tlf. 199211