Ny bekendtgørelse betyder bedre beskyttelse af fugleliv og vigtige vådområder

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016 om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter (Ramsarbekendtgørelsen) træder i kraft 1. september 2016. Bekendtgørelsens formål er at beskytte og regulere aktiviteter i Ramsarområderne, særligt set i lyset af områdernes betydning for vandfugle.

”Det glæder mig, at vi med denne nye bekendtgørelse nu har en konkret og afbalanceret ramme for beskyttelse og brug af Ramsarområderne. Bekendtgørelsen medvirker til at sikre, at Ramsarområderne fremadrettet vil være til gavn for både dyr og mennesker. Vi beskytter særligt fuglelivet i disse områder, men brug af områderne er fortsat mulig, hvis den sker på bæredygtig vis. Det er en god nyhed for naturen og alle os, der holder meget af den,” siger Mala Høy Kúko, Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi.

Bekendtgørelsen bidrager til at opfylde Grønlands internationale forpligtelser ift. Ramsarkonventionen. Ramsarkonventionen er en international aftale om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af vådområder. Konventionen fokuserer især på vådområder, der er vigtige levesteder for vandfugle, og som har international betydning, fordi de regelmæssigt besøges af et betydeligt antal vandfugle eller er levested for sjældne eller truede dyre- eller plantearter.

Der er udpeget 12 Ramsarområder i Grønland, der tilsammen dækker et areal på mere end 13.000 km2. Udpegningen af disse 12 områder er sket for at beskytte vigtige områder for vandfugle, primært gæs. Bekendtgørelsen sikrer, at de grønlandske Ramsarområder er beskyttet i den nationale lovgivning og fastsætter regler om adgang til og anvendelse af Ramsarområderne. Konkret fastsættes der i bekendtgørelsen retningslinjer vedr. kørsel, sejlads, flyvning, bygninger og øvrige anlæg samt fiskeri- og landbrugsaktiviteter.

Ramsarbekendtgørelsen kan findes på kundgørelsesportalen, http://naalakkersuisut.gl/da/Kundgoerelser/2016.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte konstitueret afdelingschef Camilla Østbirk på 34 60 19 eller caos@nanoq.gl.