Genopretningsplan for Great Greenland

Great Greenland A/S har i de seneste år været i en vanskelig økonomisk situation. Dette har medført, at selskabet i perioden 2009 til og med 2015 har modtaget 65 mio. kr. i ekstraordinære kapitalindskud, heraf i 2015 alene 15 mio. kr. ekstra. Ud over de ekstraordinære tilskud modtager virksomheden dels i form af indhandlingstilskud dels i form af driftstilskud samlet 26 mio. kr. om året.

Tabel 1: Landskassens ekstraordinære kapitaltilskud i Great Greenland 2009 - 2014 i mio. kr.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

2009 - 2015

8

12

8

12

5

5

15

65

Great Greenland har i de senere år oplevet en vigende efterspørgsel på hjemmemarkedet og samtidig oplevet udfordringer på de internationale markeder i forhold til tidligere år. Salget af sælskind over pelsauktionerne hos Kopenhagen Fur udviklede sig i 2015 meget ugunstigt.

Selskabets situation var i allerede i foråret 2015 så anspændt, at Naalakkersuisut besluttede at undersøge mulighederne for fortsat drift af selskabet.

Naalakkersuisut har på grundlag denne undersøgelse i samarbejde med selskabets bestyrelse besluttet at gennemføre en række strategitiltag for at bringe Great Greenland i en situation, hvor selskabet kan drives forretningsmæssigt indenfor rammerne af de ordinære årlige tilskud.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen siger: ”De tiltag, vi som ansvarligt Naalakkersuisut nu gennemfører, er nødvendige, hvis vi ønsker, at Great Greenland skal have mulighed for at overleve. Den hidtidige situation med årligt tilbagevendende behov for tilførsel af ekstra midler er ikke holdbar. Det drejer sig om sælfangererhvervets overlevelse. Strategiplanen for Great Greenland skal vende selskabet fra et meget stort underskud i 2015 og de foregående år til økonomisk balance fra og med 2016. Der er derfor tale om en meget omfattende indsats, der har som mål at sikre sælfangererhvervets fortsatte eksistens.”

Naalakkersuisut har i samarbejde med selskabets bestyrelse derfor besluttet iværksat et stort antal forskellige tiltag, der vil sikre balance i selskabet økonomi i 2016 og danne grundlag for vækst i de kommende år.

Blandt tiltagene kan nævnes:

  • Iværksættelse af omkostningsreduktioner og organisationstilpasninger i selskabet bl.a. vedrørende driften af systuen og en styrkelse af salgsorganisationen og selskabets ledelse.
  • Iværksættelse af en række markedsfremstød og arbejde på opnåelse af en bæredygtighedscertificering af de grønlandske sælskind.
  • Midlertidige ændringer i indhandlingsbetingelserne.

På nuværende tidspunkt har Great Greenland et lager af netsideskind, der svarer til ca. 6 års forventet salg. Det vil belaste Great Greenlands økonomi med et millionbeløb, hvis vi skal forarbejde og lægge endnu flere netsideskind på lager. Derfor er det besluttet midlertidigt i 2016 ikke at sejle de indhandlede netsideskind til Qaqortoq til videre forarbejdning. Alternativerne er enkle. Enten at kassere de indhandlede skind straks – eller afholde yderligere omkostninger for så siden at kassere de pågældende skind. De iværksatte foranstaltninger bevirker, at Great Greenlands store lager af netside skind nedbringes.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen siger: ”Det er nødvendigt i en periode -foreløbig i 2016 - ikke at påføre Great Greenland og dermed indirekte landskassen yderligere omkostninger.” Naalakkersuisoq tilføjer, at det for Naalakkersuisut har været væsentlig at sikre fangerne mulighed for fortsat at indhandle netsideskind, da denne indtægtskilde jo er en del af det samlede livsgrundlag i bygder og yderdistrikter.

”Det er min opfattelse, at det midlertidige stop for videreforarbejdning af de indhandlede netsider i 2016 er en økonomisk fornuftig, miljømæssig bæredygtig og samfundsmæssig acceptabel måde, at håndtere den specielle situation med de meget store lagre af netsideskind på. ”siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen. ”Jeg understreger, at fangernes indtægtsmuligheder i forbindelse med indhandling af netsider ikke forringes af det midlertidige stop for viderebearbejdning af skindene.”

Naalakkersuisut ønsker indtægtsmuligheder i bygder og yderdistrikter. Derfor udbetales indhandlingstilskuddet. Det er ikke planen på længere sigt, at kassere skind fra netsider. En fortsættelse af de senere års tilbagevendende ekstraordinære kapitalindskud til Great Greenland er efter Naalakkersuisuts opfattelse imidlertid ikke en acceptabel mulighed – da disse penge skal tages fra andre områder såsom sundhed, ældrepleje, børnepasning og lignende.

Naalakkersuisut henviser i øvrigt til Great Greenlands pressemeddelelse af d.d.

For nærmere information kontakt ministersekretær Helene s. Pedersen på mobil 556116