Nytårsreception i Grønlands Repræsentation

Nytårsreceptionen 2016, København
Tale af formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen

(Det talte ord gælder)

Kære Ministre, Ambassadører, mine damer og herrer.
Det er en stor ære for mig at være jeres vært i dag, hvor jeg på vegne af vores regering vil takke jer for vores venskab og for det gode samarbejde, vi har haft i det forgangne år. Jeg ser frem til at fortsætte og udvikle vores samarbejde med vores gode venner og naboer.

Naalakkersuisut har nu haft et år til at lægge de første spor for vækst og fremgang i Grønland. På lige fod med mange andre lande har vi store økonomiske udfordringer; men det er lykkedes os at sætte gang i hjulene.

Igangsatte anlægsopgaver har båret frugt, men også fiskerierhvervet og råstofområdet har vist tegn på fremgang, vi har færre arbejdsløse - en fremgang der fortsætter i år.
Endvidere investerer Naalakkersuisut store kræfter i at modernisere det grønlandske arbejdsmarked. Vi har indledt en stor og gennemgribende reform, som skal forbedre mulighederne for de arbejdsløse i hele landet.

Fiskeriet er fortsat vores bærende erhverv, og vil være det i mange år endnu.
Det positivt, at den biologiske rådgivning af rejekvoter er blevet forhøjet med 50 procent, og der er indikationer for, at dette også kan blive tilfældet for enkelte andre arter i fremtiden. Når det er sagt, må vi som samfund bevæge os væk fra afhængigheden af en indkomstkilde.

I et land som vores er infrastrukturen er stadig en udfordring. Naalakkersuisut har nu fået tilslutning i Inatsisartut til en ny model for lufthavnsudbygningen. Det betyder store investeringer de næstkommende år til forlængelse af eksisterende landingsbaner og anlæggelse af nye. På sigt vil det give bedre og billigere transportmuligheder for befolkningen, ligesom det vil give bedre vilkår for turismeudviklingen og erhvervsudviklingen generelt.

Der er en spændende udvikling i Grønland på råstofområdet. I en tid, præget af lave verdensmarkedspriser på råstoffer, har vi i Grønland formået at fastholde udlandets interesse. En ny rubin-minen er nu i gang og en ny anorthosit-mine forventes igangsat i slutningen af i år.
Vi forventer ligeledes at modtage flere ansøgninger til at etablere andre miner i år.

Naalakkersuisuts målsætning på råstofområdet er klar: Det skal skabe vækst, udvikling og arbejdspladser, med både direkte og indirekte indtægter til samfundet og landskassen. Men det er de private og ofte udenlandske investeringer, der skal drive udviklingen på råstofområdet. I Naalakkersuisut vil vi derfor fortsat prioritere stabile og konkurrencedygtige rammevilkår på råstofområdet, som gør det attraktivt at investere i Grønland.

Udviklingen på råstofområdet skal være bæredygtig og skal ske med størst mulig respekt for vores miljø for befolkningens ve og vel. Hovedparten af os lever af naturen og i naturen. Derfor er det naturligvis vigtigt for mig at understrege, at alle råstofprojekter skal gennemføres forsvarligt og sikkert med hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og samfundsmæssig bæredygtighed.

Sidste efterår kom det grønlandske børns vilkår i fokus i medierne her i Danmark og derhjemme. Børnene står mit hjerte nær, og derfor har jeg besluttet, at 2016 skal være børnenes år.

Naalakkersuisut har fokus på de nødvendige tiltag for at forebygge omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn. Vi underviser børn i deres rettigheder, vi efteruddanner det faglige personale og vi tilbyder behandling til voksne som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Vores indsats er blevet bemærket i andre lande, bl.a. i det nordiske samarbejde. Det gode ved samarbejde er, at vi deler erfaringer med hinanden.

Vi er alle en del af den globaliserede verden. Derfor bliver vi alle berørt, når der sker terrorhandlinger, som i Paris i 2015, og for snart et år siden i København. Voldshandlinger af denne art er angreb på vores demokrati, og vores demokratiske rettigheder. Derfor vi udtrykker vi vores sympati og solidaritet i forhold til Frankrig og i forhold til Danmark – og nu sørgelig nok også med Tyrkiet. Demokrati er vores styrke, og den skal vi værne om - sammen.

Grønland har et meget tæt samarbejde med EU i kraft af vores partnerskabsaftale, som vi har fornyet frem til 2020. Partnerskabsaftalen rummer vigtige områder for begge parter. Derfor var der en stor fælles tilfredshed, da vi i marts 2015 - daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og jeg – i Bruxelles underskrev en fælleserklæring mellem EU, Grønland og Danmark om det videre samarbejde. Grønland ønsker fortsat en god dialog med vores partnere i Europa og i andre lande, for at sikre forståelse for særlige arktiske forhold, og for oprindelige folks levevis i Arktis. Herunder falder naturligvis den bæredygtige jagt på havpattedyr og sælfangst. Det bliver spændende at se, hvordan EU’s nye Arktiske Strategi i 2016 vil tage sig ud.

I 2015 har det danske formandskab i Nordisk Ministerråd fyldt meget for Grønland, som vi har tradition for. Vi har i samarbejde med Danmark afholdt ministermøder i Grønland. Derudover har vi sammen udviklet vigtige projekter om bæredygtig udvikling, om beskyttelse og udnyttelse af havets ressourcer og om inddragelse af fangeres viden i det videnskabelige arbejde. Der er mange gode eksempler på, hvordan vi er gode til at arbejde sammen i det nordiske, om projekter som har betydning for os alle.

USA’s formandskab for Arktisk Råd indtil 2017 er med til at øge fokus mod Arktis og arktiske problemstillinger. Det er vigtigt at understrege, at Arktis og de arktiske befolkninger allerede i høj grad er påvirket af udviklingen i resten af verden. De arktiske egne er ikke uberørte af udviklingen andre steder i verden. Tværtimod, så mærker vi både klimaforandringer og miljøforringelser som skyldes udvikling og forbrug andre steder i verden. Det ændrer dog ikke ved, at vi ønsker en udvikling i Grønland, som på et bæredygtigt grundlag kan give befolkningen og erhvervslivet et godt fundament for en sund vækst.

Gode relationer i Rigsfællesskabet, med vore naboer og med lande udenfor Arktis er af vigtighed for Grønland. Ved samarbejde styrkes forhold mellem lande.

Med disse ord, vil jeg ønske jer alle et godt Nytår, med håbet om et godt samarbejde.