Naalakkersuisoq bekæmper omsorgssvigt og seksuelle overgreb

Det er Naalakkersuisuts målsætning at børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb skal have hjælp. Derfor er Naalakkersuisut i gang med en omfattende indsats for at styrke indsatsen for de børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb og heri sikre, at der er mulighed for lokalt at få hjælp. Således for at sikre, at barnet eller den unge får den hjælp der er behov for efter overgrebet.

I 2014 og 2015 er der gennemført skærpede tilsyn i kommunerne, der har påvist massive svigt på såvel børn og ungeområdet som handicapområdet. Tilsynene beretter om ubehandlede underretninger om blandt grov vold, seksuelle overgreb og vanrøgt, der har ligget i de kommunale systemer i årevis.

Det samlede Naalakkersuisut er blevet informeret om resultaterne af de sociale tilsyn. Som konsekvens af de bekymrende forhold på børne- og ungeområdet i flere kommunale forvaltninger har Naalakkersuisut afsat yderligere faglige og økonomiske ressourcer til dels at styrke kvaliteten i de sociale tilsyn og dels at styrke rådgivning og kompetenceudvikling rettet mod personalet i de kommunale socialforvaltninger.

Naalakkersuisut har på den baggrund igangsat nogle konkrete tiltag:

  • Styrkelsen af indsatsen for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, er blevet prioriteret højt således at de seksuelt udsatte børn og unge hurtigt får den hjælp de har behov for og ret til.
  • Generel opkvalificering af kommunernes sagsbehandlere, hvilket bidrager til at motivere kommunerne til at styrke forholdende for børn og unge.

Hertil kan nævnes opkvalificering af sagsbehandlere i nye og tilpassede sagsbehandlingsmetoder, samtalemetoder samt viden om omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb samt senfølgerne heraf. Herudover er der igangsat en række initiativer, som skal være med til at styrke landets familiecentre og dermed forholdene for familier og børn og unge.

  • Igangsættelse af en række uddannelser, som er med til at styrke sagsbehandlingen på kommunerne:
    • Rådgivningsassistentuddannelsen
    • Efteruddannelse for socialrådgivere
    • Decentral socialrådgiveruddannelsen
  • oprettelse af den centrale rådgivningsenhed, som har til formål at støtte, rådgive, vejlede og opkvalificere sagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Ved at udbygge den støttende og rådgivende indsats i forhold til kommunerne, er samspillet om ansvaret imellem Naalakkersuisut og kommunerne således også blevet styrket.

Kommunerne erkender, at der er behov for at indgå i et tæt samarbejde med Naalakkersuisut om en langsigtet indsats for at opbygge kompetencer og kapacitet på det sociale område. Dette gælder både børn og unge området og handicapområdet. Dette er nødvendigt for at afhjælpe og løse de massive sociale udfordringer.

Martha Lund Olsen udtaler ”Jeg har bedt min administration om at udvikle tilsynsmetoden og arbejdsprocesserne forbundet hermed”. Hun fortsætter ”Jeg vil arbejde for, at vi i 2016 fortsætter med at have stor fokus på tilsynsområdet og vil arbejde for at afsætte ressourcer til en forstærket indsats på området.”

Naalakkersuisut ønsker med disse indsatser at forebygge omsorgssvigt og seksuelle overgreb af børn samt at sikre børnene den hjælp, de har krav på.

For yderligere oplysninger, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71