Forvaltningsundersøgelse, makrelfordeling 2015

- Overordnet er departementet tilfreds med undersøgelsens konklusioner, som viser, at departementet har behandlet makrelansøgningerne indenfor rammerne af tildelingskriterierne, og generelt har forvaltet indenfor rammerne i sagsbehandlingslovens bestemmelser som offentlig myndighed, understreger Jørgen Isak Olsen, departementschef i  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, om rapporten fra Deloitte, som uvildigt har gennemført en forvaltningsrevisions-undersøgelse af makrelkvoterne 2015.

Departementschefen fastslår endvidere, at Departementet vil bruge anbefalingerne i undersøgelsen til det videre arbejde, med at lægge forvaltningen af fiskeri efter makrel og andre pelagiske arter tilrette. Specielt vil departementet arbejde for at der defineres helt klare kriterier for, hvem der kan deltage i fiskeriet.

Vigtigt med præcise tildelingskriterier

Deloitte udtrykker i undersøgelsen, at tildelingskriterierne ikke har været tilstrækkelig præcise, hvilket har været årsagen til at departementet i sagsbehandlingen har opstillet delkriterier og fortolkninger heraf.

Disse vurderinger vil departementet tage med i de fremtidige udarbejdelser af indstillinger til Naalakkersuisut.

Jørgen Isak Olsen understreger dog, at behandlingen af alle ansøgninger har beroet på et administrativt skøn, som også er grundlæggende i sagsbehandlingsloven.

- Under behandlingen af ansøgningerne vurderede departementet alle ansøgningerne samlet og vægtede hver især i forhold til godkendte kriterier. Alle ansøgninger blev sat op i et skema, hvor de var rangeret efter tildelingskriterierne. Ud fra denne behandling blev de bedste ansøgninger indstillet til at få tildelt en kvote, siger departementschefen.

Jørgen Isak Olsen er ikke helt enige i Deloittes kommentarer som påpeger, at tildelingskriterierne ikke var præcise nok. 

- Departementet er af den opfattelse at det på forhånd ikke er muligt, at definere helt præcise kriterier. Derfor er det vigtigt at sagsbehandlingen objektivt skønner hvilke ansøgninger er de bedste blandt alle ansøgninger, siger departementschefen.

Nyt fiskeri

Kombinationen af at fiskeriet efter makrel er nyt i Grønland og den overhåndstore interesse for dette fiskeri, har været en udfordring for forvaltningen. Der er ikke tilført ekstra ressourcer til administrationen af det pelagiske fiskeri på trods af den store ekstra arbejdsbyrde forvaltningen kræver.

Departementet forsøger dog at systematisere administrationen med bl.a. ansøgningsskemaer og dokumentationskrav.

Videre arbejdes der i departementet på at tildelingskriterier meldes tidligt ud og der således skabes rimelige tid til behandling af ansøgningerne.

Pelagisk strategi

Departementet har i september 2015 igangsat en proces sammen med KNAPK og GE om udarbejdelse af en pelagisk strategi for Grønland.

Målet her er at se 5-10 år frem, og vurdere hvilke udviklingsmuligheder, der er for det grønlandske pelagiske fiskeri.

Hensigten er at udarbejde en strategi for, hvordan Grønland bedst kan opnå flere fiskerimuligheder i det pelagiske fiskeri, samt hvordan disse fiskerimuligheder bedst udnyttes, og hvordan der opnås det største samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige udbytte.

Med en pelagisk strategi vil målet for fiskeriet være mere klart for alle interessenter. En pelagisk strategi vil således betyde, at arbejdet med at udforme tildelingskriterier vil være mere transparent for alle.

Inhabilitet

Undersøgelsen af håndteringen af inhabilitetsforholdene hos Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug viser, at departementet handlede med det samme, da det blev opdaget, at Karl-Kristian Kruse var inhabil.

Det fremgår af Deloittes rapport, at der kunne være handlet på et tidligere tidspunkt, såfremt den reelle sagsbehandling startede tidligere. Derfor kunne inhabiliteten være håndteret på et tidligere tidspunkt.

Departementet vil etablere procedurer, som har til hensigt at afdække mulige risici i sager vedrørende inhabilitet, således at sådanne situationer kan adressere på et tidligere stadie.

Det skal understreges, at der med hensyn til mulige habilitets forholde for Naalakkersuisoqmedlemmet, blev disse forholde forelagt dagen efter hans tiltrædelse pr. 14. december 2014. Departementet vil derfor tage anbefalingerne fra rapporten til efterretning og benytte dette fremadrettet.

Læs rapporten "Forvaltningsrevisionsundersøgelse Makrelkvoter 2015" her.

 

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl