Erhvervsudviklingsseminar i Kangaamiut

Vittus Qujaukitsoq og Karl-Kristian Kruse til erhvervsudviklingsseminar i Kangaamiut

I weekenden 3. og 4. oktober deltog Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq sammen med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse i et spændende erhvervsudviklingsseminar i Kangaamiut. Her havde bygdebestyrelsen inviteret en række interessenter til en diskussion om nye tiltag og en styrkelse af erhvervsaktiviteterne i bygden.

Kangaamiut har som mange andre bygder udfordringer på infrastrukturområdet – med utilstrækkelig fragt- og transport muligheder, hvilket bl.a. sætter produktionsanlæggets frysekapacitet under pres. Der er tilstrækkeligt med råvarer til at øge produktionen, og dermed også skabe flere arbejdspladser i bygden.

Udover fiskeriet ligger bygden strategisk godt placeret i forhold til servicering af turister. Med Evighedsfjorden tæt på – er der rig mulighed for spændende turistprodukter – både når det drejer sig om servicering af skiturister, krydstogtsgæster og gæster på ophold i Kangaamiut.

Deltagerne i seminaret arbejdede i 4 arbejdsgrupper under temaerne: fiskeri, turisme, arbejdssteder på land, og nye erhverv.

Grupperne pegede på følgende:

Turismegruppen udtrykte bl.a. ønske om, at der i samarbejde med Visit Greenland afholdes krydstogtsseminar for at øge bygdens omsætning i forbindelse med krydstogtsanløb, og et serviceforståelses kursus for at understøtte bygdens ønske om at blive yderligere involveret i turismeudviklingen.

Fiskerigruppen pegede bl.a. på, at begrænsningerne i frysekapaciteten og de begrænsede fragtmuligheder er en stor hindring for en videreudvikling af fiskeriet og landanlægget i Kangaamiut. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal rette henvendelse til kommunalbestyrelsen om ønske om tiltag for yderligere tiltag for erhvervets udvikling.

Gruppen med fokus på arbejdssteder på land, havde fokus på at nye initiativer afstedkommer øget behov for energi. Kun i ganske få projekter har man forsøgt sig med nye energikilder – så det er vigtigt at der afsættes midler til forsøgsprojekter med alternative energikilder. Nye initiativer bør udvikles i tæt samarbejde med forsyningsvirksomhederne.

Der blev også talt om nye erhverv. Blandt andet talte man om muligheden for at udnytte den eksisterende turisme-overnatningskapacitet udenfor sæsonen til uddannelsesmæssige formål - f.eks. til kurser for arbejdsløse. Gruppen pegede endvidere på nødvendigheden i at åbne op for samarbejde både lokalt og internationalt. I den forbindelse er der stor interesse for at afsætte den lokale fangst direkte til Hudson Ressources camp ved Kangerlussuaqfjorden.

Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse udtaler: ”Jeg er meget glad for initiativet til dette seminar. Det er tydeligt, at der i Kangaamiut er tænkt mange tanker om, hvorledes man kan sætte gang i udviklingen. Det er dog også tydeligt, at der er gode kræfter i gang til trods for det, er det nødvendigt med støtte og opbakning til nogle af de store udfordringer også denne bygd har”.

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq udtaler videre: ”Jeg ser frem til i samarbejde mellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia at arbejde videre med seminarets mange gode ideer. I den forbindelse skal vi undersøge, hvorledes det er muligt indenfor de eksisterende rammer for erhvervsfremme at udvikle forslagene til gavn for den økonomiske udvikling og beskæftigelsen i Kangaamiut”, og tilføjer: ”INI, Nukissiorfiit, KNI og RAL har nogle helt grundlæggende roller når det drejer sig om de muligheder der er – eller ikke er – for udvikling i de enkelte bygder. Det er vigtigt, at vi i det videre arbejde inviterer de store selskaber til at indgå i udviklingsarbejdet sammen med kommuner og bygdebestyrelser.”

For nærmere information kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen mobil 556188 eller departementschef Jørgen Isak Olsen mobil 483135.