Økonomisk råd overser forslag

Det Økonomiske Råd overser det socialpolitiske sigte i Naalakkersuisuts forslag til reformer af førtids- og alderspension.

Grønlands Økonomiske Råd har netop offentliggjort sin årlige rapport, som blandt andet berører Naalakkersuisuts forslag til en ny førtids- og alderspension.

Det er dog ærgerligt, at Det Økonomiske Råd overser reformforslagenes socialpolitiske sigte og kun fokuserer på de mere kortsigtede økonomiske effekter.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Med vores forslag til en ny førtids- og alderspension målretter vi indsatsen mod de svageste i samfundet. Alle borgere skal have mulighed for at tage del i samfundet. Ingen bør holdes udenfor. Ingen skal være overflødige. Vi skal i højere grad fokusere på at udvikle menneskers ressourcer, så de kan bringes fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse.”

Behov for konkret handling nu og her til at løse sociale problemer
Førtidspensionsreformen lægger op til, at der skal ske noget for de alt for mange borgere, der i dag er på førtidspension, men som godt kan arbejde, selvom de har en nedsat arbejdsevne. Mange har et reelt potentiale for at vende tilbage på arbejdsmarkedet – enten i støttede job på særlige vilkår eller i ordinære job efter en revalideringsindsats.
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”De fleste vil opleve både et løft i livskvalitet og selvværd ved at kunne yde deres del til samfundet. Herved øges familiernes ressourcer og det kan være med til at bryde den sociale arv. At være førtidspensionist i dag er for mange et nederlag, der bidrager til lavt selvværd og ofte fører til misbrugsproblemer og mange andre sociale problemer. Denne negative spiral skal brydes. Der er således et langsigtet, socialpolitisk sigte med reformerne, der også vil bidrage med færre udgifter.
Det overser Det Økonomiske Råd desværre i sin rapport. Hvis vi lader stå til, vil det have meget uheldige sociale konsekvenser for både samfundet og for den enkelte og dermed også helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser for samfundet i fremtiden.”

Naalakkersuisut vil afsætte flere midler til en styrkelse af revaliderings- og
fleksjobområdet for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet på del- eller heltid, ligesom der fremover også skal gøres meget mere for den gruppe, der er potentielle førtidspensionister.

For yderligere oplysninger, kontakt til Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71 eller mail nimk@nanoq.gl