Behov for nye tilbud til anbragte børn og unge

Onsdag den 5. august bragte den trykte udgave af AG artiklen ’Alarm over problem-børn’. Artiklen sætter fokus på døgninstitutionsanbragte børn og unge på institutionen Orpigaq i Kangerlussuaq, der begår tyverier og hærværk og kan være til fare for sig selv og bygdens øvrige beboere.

Departementet for familie, ligestilling og sociale anliggender er opmærksomt på udfor-dringen med mangel på egnede, pædagogiske tilbud til denne gruppe. Departementet er endvidere opmærksomt på, at den problematiske adfærd blandt døgninstitutionsan-bragte børn og unge ikke begrænser sig til institutionen i Kangerlussuaq, men ligeledes er en udfordring på en række selvstyreejede døgninstitutioner.

Orpigaq er en selvejende institution, hvor departementet alene fører tilsyn. I den konkre-te situation har departementet bedt Orpigaq i Kangerlussuaq om at fremsende en rede-gørelse om de udfordringer, institutionen oplever, med henblik på at forebygge, at for-holdet mellem institutionen og bygden udvikler sig yderligere i negativ retning.

Departementet har i 2014 åbnet en sikret, socialpædagogisk institution i Sisimiut, hvor børn over 15 år, der er tilbageholdt af Politiet eller er dømt for kriminelle handlinger, kan anbringes med henblik på at beskytte dem selv og samfundet. Efter nugældende lovgivning og internationale konventioner tiltrådt af Grønland er det imidlertid en anbringelsesform, der kun kan benyttes i en tidsbegrænset periode.

Departementet arbejder derfor på at sikre socialpædagogiske anbringelsestilbud, der er tilpasset den voksende gruppe af svigtede børn og unge med en udadreagerende og destruktiv adfærd, herunder at identificere strukturelle udfordringer i forhold til at rekrut-tere og fastholde velegnet personale i døgninstitutionerne.


For yderligere information kan kontaktes:

Naja H. Abelsen
Afdelingsleder i Døgninstitutionsafdelingen
Departementet for familie, ligestilling og sociale anliggender
Tlf. 34 66 48
Mail: naha@nanoq.gl