Udveksling af oplysninger om sundhedspersonales autorisation

Foranlediget af en konkret sag, har der gennem nogen tid kørt en debat i medierne om, i hvilket omfang tilsynsmyndigheden i Grønland (Landslægeembedet) har modtaget tilstrækkelige oplysninger fra Sundhedsstyrelsen i Danmark. Denne debat har desværre været præget af en række misforståelser.

Læger, tandlæger og jordemødre skal have dansk autorisation for at arbejde i Grønland. Dette medfører, at f.eks. norske eller svenske sundhedspersoner inden for disse kategorier, skal have udstedt en dansk autorisation af Sundhedsstyrelsen i Danmark, inden ansættelse i Grønland.

Sygeplejersker skal have grønlandsk autorisation for at arbejde i Grønland. Dette medfører, at f.eks. danske, norske eller svenske sygeplejersker skal ansøge Landslægeembedet om grønlandsk sygeplejerskeautorisation, og de vil ikke kunne påbegynde deres ansættelse i Grønland, før autorisationen er udstedt.

Sundhedsstyrelsen i Danmark opdaterer løbende et autorisationsregister, som er tilgængeligt via deres hjemmeside. For personalegrupper der behøver dansk autorisation, er den ansættende myndighed forpligtet til at sikre, at dansk autorisation foreligger.

For sygeplejersker sikrer Landslægeembedet, at grundlaget for udstedelse af grønlandsk sygeplejerskeautorisation er til stede. Helsedirektoratet i Norge har et ”Helsepersonellregister”, og Landslægeembedet modtager løbende oplysninger fra Socialstyrelsen i Sverige, om sygeplejersker der er frataget deres autorisation, eller er blevet begrænset i deres virke. 

Det bør derfor ikke være muligt, at sundhedspersonale kan arbejde i Grønland uden en gyldig autorisation.

I den konkrete sag, der har været fremme i medierne, havde den pågældende læge dansk autorisation da han arbejdede kortvarigt i Grønland ved årsskiftet 2005-06. 

Landslægeembedet har et glimrende samarbejde med Sundhedsstyrelsen i Danmark, som kontakter Landslægeembedet, hvis en sundhedsperson der er under tilsyn i Danmark, ønsker at arbejde i Grønland. Landslægeembedet vil så overtage tilsynet, og vurdere på hvilke præmisser sundhedspersonen kan arbejde i det grønlandske sundhedsvæsen. Tilsvarende kontakter Landslægeembedet også hjemlandet, hvis der er iværksat begrænsning eller fratagelse af en grønlandsk sygeplejerskeautorisation.

I den konkrete sag modtog Landslægeembedet ikke nogle oplysninger fra Sundhedsstyrelsen i Danmark om et eventuelt tilsynsforløb, inden ansættelsen i 2005-06, og Landslægeembedet har ikke kendskab til, om der reelt var et tilsynsforløb på det pågældende tidspunkt.

Grønland er involveret i et pågående nordisk samarbejde med henblik på at sikre et tilstrækkeligt informations flow imellem landenes tilsynsmyndigheder, herunder også selvstyreområderne.

 

Ved behov for yderligere oplysninger, kontakt da venligst landslæge Flemming Kleist Stenz på telefon +299 345191 eller mail flst@nanoq.gl.