Planer for ansvarsområder

Martha Lund Olsen

Den nye Naalakkersuisoq for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender, Martha Lunds Olsen fortæller her om sine planer for sine ansvarsområder.

Naalakkersuisoq for Familier, Martha Lund Olsen fortsætter på sit embede efter valget til Inatsisartut i november sidste år. Martha Lund Olsen fik ligeledes tildelt 2 andre nye ansvarsområder, nemlig Ligestilling og Sociale Anliggender. Informationskontoret spørger Martha Lund Olsen om hendes planer og mål for sine ansvarsområder i 2015 og fremover.

Martha Lund Olsen:- Vi havde nogle emner til Inatsisartut (Landstingets) efterårsmøde, men der var jo valg, så dem bringer vi op til næste Inatsisartut samling til foråret. Det handler blandt andet om den kommende reform til førtidspensionisterne. Derudover et ændringsforslag i forholdt til boligsikringer.

Reformens formål handler blandt andet om at, førtidspensionister får bedre mulighede for at få et deltidsarbejde, tilrettelagt efter de enkelte førtidspensionisters behov og evner.

Martha Lund Olsen:- Derfor er det målet at, kommunerne opretter stillinger som skal tage sig af vurderingen til arbejdsdygtighed.  Udgangspunktet handler om at udnytte de evner som førtidspensionisterne kan yde. Mennesket holder jo aldrig op med at udvikle sig, så længe livet varer.

Der er også planer om ændringer i forhold til ledigheden.

Martha Lund Olsen:- Det handler om et tiltag på tværs af alle berørte departementer. Det handler blandt andet om omlægning af støtteordninger til de arbejdsledige. Udgangspunktet for at bekæmpe ledigheden skal handle om, hvad de enkelte ledige kan yde, udefra deres interesseområder og udviklingsmuligheder.

Martha Lund Olsen kommer til at arbejde tæt sammen med kommunerne for at løse de sociale problemer. Og der skal prioriteres.

Martha Lund Olsen:- Det er meget vigtigt at fastholde og fortsætte vores tætte samarbejde allerede fra sidste år. Jeg vil holde møde med kommunerne, for at indhente deres inputs før Inatsisartut kommende forårssamling. Målet handler om at forbedre serviceniveauet i de forskellige sociale administrationer rundt om i landet.  Vi skal kigge på serviceløsningerne i Danmark for kunne have pejlemærker til vores egen opgaveløsning. Vi skal forbedre forholdene, når det handler om rapporteringer og hurtigere sagsbehandlinger især i forhold til børn. Det er målet at vi tager på en studietur til Danmark for at indhente nye inputs til vores arbejde for at forbedre vores eget sociale system.

Hvorfor Danmark?  

Martha Lund Olsen:-Fordi vi kan forstå deres arbejdsmetoder.  Hvis vi for eksempel tager til Canada, hvor socialsystemet der er meget anderledes end det vi kender til her og i Danmark, så er det klart at vi får meget begrænset input ud af det. Vi kan selvfølgelig få nye inspirationer hos andre lande, men det bliver begrænset input man får ud af sådan en tur. Jeg tænker heller ikke på det enorme system som det københavnske, men i stedet, på de mindre steder i Danmark, som vi kan sammenligne os med. Vi skal for eksempel kigge på deres elektroniske løsninger for at gøre arbejdet med fleksibel og smidig, og deres opgavefordelingsmåder. I dag har vi i Grønland for eksempel flere højere uddannede personale, som socialrådgivere. De har til gengæld meget begrænsede beføjelser til at kunne fuldføre arbejdet fra start til slut, og tiden fra en sags start til godkendelse hos de lokale socialudvalg kan være lang. Denne metode er alt for langsommelig og efterhånden ufleksibel, i lyset af de mange sager og akutte sager, der venter på afgørelse i dag. Jeg mener derfor at,  kommunalbestyrelserne bør være med til at gøre sagsbehandlingen smidigere.

I forhold til de handicappede er planen om byggeri af et nyt handicapcenter i Sisimiut i gangsat igen, hvor planlægningen er nået til slutfasen. Det er planen at det kommende handicapcenter står færdig i 2016.

- Det er også planen at ændre lovgivningen omkring de handicappedes støtteordninger. Vurderingen af overdragelser af en række ansvarsområder til kommunerne er færdig og bliver fremlagt til Inatsisartut kommende forårssamling. Disse bliver sammen med FN´s konvention om børnerettigheder udgangspunktet til udformningen af en ny lov for området.

Udviklingen af Familiecentrene skal fortsætte, siger Martha Lund Olsen:

- Målet er at det ikke kun skal handle om at det er familierne der kommer til familiecentrene for at få hjælp, men at de ansatte på centrene også kommer ud til familierne og rådgiver familierne udefra de rammer familierne liver under. Vi skal undersøge og bruge kræfter på familierne og ikke kun på anbringelse af børn udenfor hjemmet. Men der vil altid opstå situationer, der gør at vi er nødt til at anbringe barnet udenfor hjemmet, men det præventive fokus skal være at styrke familierne for at undgå splittelse.  Dette står også i koalitionsaftalen, hvor målet er at halvere antallet af anbringelser udenfor hjemmet i løbet af de næste kommende 10 år.

Det er Danmark der har formandskabet i Nordisk Råd i år, og i forbindelse med det, er det planen at, der i løbet af foråret afholdes et nordisk fælleskonference i Ilulissat om behandlingen af de seksuelt misbrugte i Norden.

Martha Lund Olsen:- Grønland er jo et af de nordiske foregangslande, hvor der især fokuseres på problemet og på behandlingen af ofrene for seksuelt misbrug. I konferencen vil de deltagende nordiske lande fremkomme med deres egne tiltag og erfaringer i arbejdet på dette område.

Efter valget og konstitueringen af de nye Naalakkersuisut fik Martha Lund Olsen Ligestilling som et nyt ansvarsområde.

Hvilke Ligestilling spørgsmål vil du tage fat på i første omgang?

Martha Lund Olsen:- Ligestilling i alle henseende er meget vigtig og derfor handler ikke kun om køn. Ligestilling handler for eksempel om de handicappedes rettigheder til at blive behandlet på lige fod som alle andre borgere. Det handler også om de ældres rettighed til for eksempel at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet selv efter pensionsalderen. Derfor er det vigtigt at vi også kigger på disse forhold i vores arbejde for at opnå bedre ligestilling.