Landskassens likviditet har det godt

Landskassens likviditet har det fortsat godt.

I sidste uge blev budgetopfølgning september 2014, publiceret. Denne viste et foreløbigt DAU underskud i året på 248,8 mio. kr.

I forbindelse hermed opstod en del spørgsmål, herunder spørgsmålet til Landskassens likviditet og bloktilskud fra Danmark. Nedenfor en kort redegørelse herfor, som viser

Landskassens likviditet har det fortsat godt.

Landsstyret har ikke taget forskud på bloktilskuddet fra Danmark.

Selvstyrets samlede likviditet opgøres som summen af kassebeholdninger, bankindeståender og obligationer som kan sælges inden for kort tid.

Igennem hele 2014 har den samlede kortfristede likviditetsadgang ligget mellem 625 og 1.075 mio. kr. hvor store afvigelser i forhold til tidligere år ofte kan skal forklares ved datoen for overførsel af bloktilskud fra Danmark. Billedet i år svarer til det foregående år, hvor likviditeten svingede mellem ca. 800 og 1.140 mio. kr.

Ligesom i 2013 har niveauet for likviditeten dette efterår været ca. 900 mio. kr., hvilket også vil være det forventede niveau for årets sidste to måneder. Likviditetsadgangen i anden halvdel af 2014 vil således helt spejle det foregående år.

Forudbetaling af bloktilskud fra Danmark:

Der stilles ofte spørgsmål til hvordan forudbetalinger registreres i landskassens resultatopgørelse.

Indbetalingen af bloktilskud fra Danmark registreres i vores økonomisystems likvide beholdninger med en modpost benævnt ’forudbetaling af bloktilskud’. Denne modpost er en status post, såfremt betalingen vedrører en fremtidig periode/et nyt regnskabsår. Det forudbetalte bloktilskud påvirker således ikke DAU-resultatet.

Tilsvarende gør sig gældende når vi i Selvstyret betaler en regning i januar 2015 for en ydelse som vedrører 2014. I dette tilfælde vil Selvstyret registrere (debitere) udgiften i regnskabsåret 2014 og (kreditere en modpost og) anføre en skyldig post i status ultimo året 2014 som en statuspost i balancen.

 

Hans Jørgen Mørch

Den centrale Regnskabsafdeling

 

Nedenfor følger et diagram som viser udviklingen i likvide midler de seneste tre år.

Som det fremgår, har likviditeten været stabil i hele perioden helt frem til i dag med et par enkelte udsving for maj og juli i år. Disse udsving skyldes begge forsinkede overførsler af bloktilskud fra Danmark.

Se diagram over udviklingen.