Den handicappede i centrum

At have et handicap, fysisk såvel som psykisk, medfører, at man møder nogle særlige udfordringer i tilværelsen. Disse udfordringer kan være knyttet til mange af livets forhold, herunder ønsket om at tage en uddannelse. I den forbindelse har kommunerne og selvstyret et ansvar for, at den enkelte handicappede får de bedste muligheder for at dygtiggøre sig. Det er her afgørende, at den handicappede ikke oplever at blive kastebold mellem forskellige offentlige instanser, som prøver at placere ansvaret hos hinanden. Kommunen og selvstyret – typisk repræsenteret ved en uddannelsesinstitution i disse tilfælde – skal samarbejde med udgangspunkt i at skaffe den bedst mulige løsning for den berørte. Den handicappede skal med andre ord sættes i centrum.

Gruppen af handicappede er ikke en ensartet størrelse. Der er mange forskelligartede behov og uddannelsesønsker. Det er derfor ikke ressourcemæssigt muligt at oprette uddannelser alene rettet mod vore handicappede medborgere. I stedet må individuelle behov og ønsker indgå i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløb under eksisterende uddannelser, så den handicappede tager sin uddannelse sammen med medstuderende med interesse indenfor samme felt. Uddannelse skal og kan finde sted på eksisterende uddannelsesinstitutioner, hvor Naalakkersuisut i forbindelse med nybyggeri og renovation af kollegier og undervisningslokaler sikrer tidssvarende adgangsforhold for handicappede - en forudsætning for, at vi på værdig vis kan byde handicappede medborgere velkommen på vore uddannelsesinstitutioner.

Tilrettelæggelse af den handicappedes livs- og uddannelsesforløb skal ske med udgangspunkt i den enkeltes styrker og svagheder, men også med en erkendelse af, at vi med vores befolkningsstørrelse og vidtstrakte geografi, ikke kan tilbyde alle tilbud og services alle steder. At opnå de bedst mulige forhold for den enkelte kan derfor være forbundet med en påkrævet geografisk mobilitet og den handicappede og dennes familie må være bevidste om, at dette kan medføre ophold uden for hjembyen/bygden – på samme vis, som unge allerede i dag rejser fra hjemmet for at tage uddannelse i andre byer.

Eksempler viser, at initiativrige undervisere og ambitiøse handicappede uddannelsessøgende sammen kan skabe gode resultater ved at tage udgangspunkt i den enkeltes styrker og svagheder. Det er derfor afgørende, særligt i en periode med økonomiske udfordringer, at eksisterende midler anvendes på bedste vis til glæde for den enkelte handicappede og for landet som helhed.

Naalakkersuisut har til forårssamlingen i Inatsisartut i 2015 forpligtet sig til at udarbejde en strategi og handleplan for uddannelse og opkvalificering af personale på handicapområdet, der skal være med til at sikre, at handicappede vil blive mødt af uddannet personale til at bistå disse med kvalificeret vejledning, hjælp og pleje.

Yderligere ønsker Naalakkersuisut at udarbejde en plan for hvilke uddannelses- og erhvervsmuligheder Grønland fremadrettet skal tilbyde handicappede medborgere. Udarbejdelsen af disse planer vil tage udgangspunkt i ambitionen om at sætte den enkelte handicappede i centrum og de vil, hvor det findes rigtigt, blive søgt indarbejdet i den gældende lovgivning på området.For nærmere information kan ministersekretær Steen Jeppson kontaktes på telefon 34 57 02