Drøftelser om rammerne for pensionsopsparingen

Indledning af drøftelser om rammerne for pensionsopsparingen


Torsdag afholdes møde mellem repræsentanter for Sisa, PFA Soraaneq, Grønlandsbanken, Bank Nordik, og Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender. Rammerne for fremtidens arbejdsmarkedspensioner var på dagsordenen.

Pensionsspørgsmålet er af stor og stigende betydning for den enkelte borger og for samfundet samlet set. Parterne er enige om, at reformtiltag på området skal tænkes godt igennem, og kommende lovforslag blive til efter forudgående dialog. Det er væsentligt at sikre gode incitamenter til øget opsparing. Det skal ske under hensyntagen til pensionsselskabernes situation og udviklingsmuligheder og behovet for at sikre en holdbar økonomisk udvikling for det offentlige.

Da der gradvist bliver mange flere ældre i de kommende år, skal opsparing til egen alderdom udgøre en stadig større andel af fremtidige pensionisters indkomstgrundlag. Det kræver at der i lovgivningen skabes klare rammer for opsparing for personer, som i dag ikke er omfattet af kollektive opsparingsordninger og at bidragsprocenterne til pension forøges.

På mødet udtrykte repræsentanterne fra pensionsselskaberne og bankerne bekymring for, om de i finanslovsforslaget bebudede kommende reformer på pensionsområdet vil påvirke den enkeltes incitament til at spare op og belaste pensionsselskabernes økonomi. Dette gælder særligt, hvis man generelt fremrykker beskatningstidspunktet for pensionsindbetalinger. Derfor efterlystes alternative modeller og konsekvensberegninger af disse. Der var forståelse for det politiske ønsker om at sikre, at beskatningen af indtægter oppebåret her i landet også finder sted i Grønland.

Naalakkersuisoq for finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

Jeg er glad for lejligheden til at orientere om Naalakkersuisuts overordnede overvejelser om, hvordan vi via reformtiltag kan bidrage til, at kommende pensionister kan få gode økonomiske vilkår via øget opsparing og samtidig sikre en rimelig beskatning her i landet.

Det var meget nyttigt direkte få en vurdering af hvilke hensyn, der bør indgå i de kommende reformer direkte fra pensionsselskaberne og bankerne. Jeg er i udgangspunktet meget lydhør over for at medtage disse hensyn i det videre arbejde. Der er behov for at undgå unødig usikkerhed, der kan undergrave incitamentet til at spare op til egen pension. Jeg ser derfor frem til, at der i dialog med relevante parter nu igangsættes et analysearbejde, som kan gennemføres passende hurtigt, og som kan danne grundlag for kommende initiativer..”

 

Vittus Qujaukitsoq


 

Kontaktperson: Ministersekretær Aviâja Olsen - 345212