Fokus på forældre til børn med handicap i uge 41

Familie

Uge 41 er handicapuge i Grønland. I år vil der være særligt fokus på, hvordan vi i frem-tiden kan blive bedre til at støtte forældre til børn med handicap.

Forældre til børn med handicap holder lige så meget af deres børn som alle andre forældre og ønsker at give dem de bedste muligheder i livet. Men at få et barn med handicap er ofte en begivenhed, der ændrer deres liv for altid og skaber store udfordringer.

Alle, der har børn, ved, at det kan være vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen, fordi de små størrelser kræver meget omsorg og opmærksomhed. For forældre til børn med handicap kan barnet - afhængig af handicappets karakter - kræve forældrenes opmærksomhed 24 timer i døgnet alle ugens dage.

Det er opslidende, og undersøgelser viser også, at forældre til børn med handicap er i høj risiko for at gå fra hinanden.

Da Departementet for Familie og Justitsvæsen i 2013 holdt en konference om handicap, kom det frem, at behovet for aflastning og aflastningsfamilier er et af de temaer, der ofte bliver taget op, når landsforeningen INOOQAT er i dialog med forældre til udviklingshæmmede børn.

Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Martha Lund Olsen, finder det vigtigt, at forældre til børn med handicap får et pusterum engang imellem. Blandt andet fordi der undertiden er andre børn i familien, der også kan have behov for særlig opmærksomhed i en periode.

På den baggrund er aflastningsvederlaget blevet forhøjet fra 301 kr. til 1.000 kr. pr. døgn med virkning fra 1.maj 2013. Alligevel er det fortsat en udfordring at finde et tilstrækkeligt antal aflastningsfamilier.

Martha Lund Olsen og videns- og rådgivningscenteret om handicap, IPIS, har derfor besluttet, at uge 41 i 2014 skal sætte fokus på, at forældre til børn med handicap har behov for det omgivende samfunds støtte. Et centralt mål er at opnå forståelse for forældrenes situation og starte en dialog om de udfordringer, de står med i deres hverdag.

Generelt opfordrer IPIS til, at uge 41 bliver brugt til at sætte fokus på vores handicappede medborgere, deres vilkår og vores muligheder for at støtte op om dem.

Der er mulighed for at søge tilskud til aktiviteter og arrangementer med tilknytning til temaet i handicapugen hos IPIS.

Ansøgningen skal være IPIS i hænde senest 12. september 2014.


Ansøgning sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som kan findes på www.ipis.gl eller ved direkte henvendelse til IPIS.

Yderligere information og kontakt:

Naja Rosing Fleischer
Afdelingschef
IPIS

Postboks 970
3900 Nuuk
Tlf. 34 66 80
Fax: 34 42 98
E-mail: ipis@nanoq.gl

 

Fakta:

Ifølge handicaplovgivningen skal personer med vidtgående handicap sikres en tilværel-se så nær det normale som muligt. Her lægges der blandt andet vægt på, at den handi-cappede, så vidt muligt, bør forblive i eget hjem, når pågældende selv udtrykker ønske herom. Forældre til handicappede børn ønsker oftest også at have deres barn i hjem-met, så længe de kan magte det.

Familien til et familiemedlem med et vidtgående handicap, må ofte indrette hverdagen ud fra hensynet til den handicappede, som kan have behov for hjælp og opmærksom-hed døgnet rundt. For en familie med børn, og hvor et eller flere af børnene har et han-dicap, kan det betyde, at forældrenes opmærksomhed koncentreres om det handicap-pede barn, og at der hverken bliver tid til de andre børn eller til hinanden.

Handicaplovgivningen giver mulighed for hjælp til aflastning af forældre eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet. Det kan blive meget afgø-rende for familiens trivsel og fortsatte sameksistens, at der engang imellem gives et pusterum, hvor der bliver tid til at dyrke interesser og koncentrere opmærksomheden på andre eller andet end den handicappede.

Ansøgning om tilskud