Vedr. Grønlands Selvstyres erstatningskrav mod ledelsen i Arctic Green Food A/S

Grønlands Selvstyre har efter nærmere overvejelser besluttet sig for at rejse et retligt krav mod direktør Charles Kastberg Christensen på kr. 4.900.000.

Kravet følger af, at Grønlands Selvstyre i januar 2013 betalte kr. 4.900.000 til Arctic Green Food A/S.

Denne betaling var en forudbetaling for selskabets ydelser i 2013, der skulle sikre, at fiskere og fangere i Grønland havde mulighed for lokalt at foretage indhandling af deres fangst.

Selskabet gik imidlertid konkurs i februar måned i 2013. På dette tidspunkt var hele forudbetalingen forbrugt uden at nogen modydelse var præsteret.

Det er Grønlands Selvstyres opfattelse, nu hvor konkursboet efter Arctic Green Food A/S reelt er færdigbehandlet, at det med høj grad af sikkerhed kan konstateres, at modtagelsen og forbruget af forudbetalingen blev gennemført uagtet sikker viden om, at selskabets opfyldelse af servicekontrakten for 2013 – som forudbetalingen vedrørte – ikke var mulig.

Der har været en lang række forhold, der efter Grønlands Selvstyres opfattelse har været kritisable vedrørende selskabets opfyldelse af servicekontrakten, herunder anvendelse af selskabskonstruktioner, der har gjort omkostningsstrukturen uigennemsigtig.

Endvidere har serviceaftalen omfattet drift af en lang række indhandlingssteder, som til trods herfor i kortere eller længere perioder under servicekontrakten ikke har været åbne for indhandling.

Det af Grønlands Selvstyre rejste krav mod direktør Charles Kastberg Christensen vedrører imidlertid alene forbruget af forudbetalingen for 2013.

I forbindelse med overvejelserne om at forfølge kravet retligt, har der grundlæggende
været et stærkt ønske fra Grønlands Selvstyres side om at få sagen oplyst.

Dette søges tilgodeset ved at gennemføre en retssag, der alene er begrænset til spørgsmålet om forudbetalingen.

Dette indebærer, at der afgives forklaringer i retten, der belyser det faktiske hændelsesforløb i perioden op til Arctic Green Food A/S’ konkurs, herunder særligt forbruget af forudbetalingen uden at det herved bliver nødvendigt med en altomfattende retssag med hertil hørende dokumentation.

Det er Grønlands Selvstyres opfattelse, at direktør Charles Kastberg Christensen, uanset at han ikke var registreret som en del af selskabets ledelse på tidspunktet for forbruget af forudbetalingen, reelt har truffet samtlige beslutninger i relation til modtagelsen og disponeringen af beløbet, hvorfor kravet rejses mod ham.

Ønsket om sagens oplysning i forhold til offentligheden indebærer, at Grønlands Selvstyre vil søge sagen gennemført i Grønland.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl