Regler omkring æg samling i Grønland


Kan vi samle fugle æg her i Grønland? Mange fuglearter yngler i sommersæsonen og sommeren er hvor sø-trafikken er størst, og det betyder at nogle af fugle kolonierne kommer til at lide under forstyrrelser. Der findes regler og bekendtgørelser der forbyder æg samling. Tusagassiivik har derfor forhørt sig om fredning af de forskellige fuglearter og æg hos Sofie Erbs-Maibing fra Departementet for Fangst, og hun siger:


Lyt til interview.


Fakta om Fugle:

Havternen

 • Er den fugl der har den længste træk rute – den trækker fra havet ud for Antarktisk til Arktisk
 • Havternen yngler fra få par til flere hundrede par, få steder – flere tusinder af par.
 • Ynglefuglene ankommer til GRL i maj/juni
 • Kolonien forsvarer sig kollektivt
 • Havternens evne til at forsvare kolonien betyder at andre arter foretrækker at yngle i nærheden af Havternen.
 • Havternen er meget sensitiv overfor forstyrrelser. En koloni kan blive forladt, hvis den forstyrres regelmæssigt af ræve eller menneskelige aktiviteter.
 • Antallet af havterner varierer fra år til år, det er derfor svært at vurdere bestandsnedgangen. Man mener at bestanden på Grønne Ejland er halveret i perioden 1946-2002
 • Ægsamling og forstyrrelser på ynglepladsen udgør de vigtigste trusler mod havternen.


Ægsamling og forstyrrelser generelt

 • Som udgangspunkt er alle fugle fredet. §3
 • For visse arter er der udstedt nogle bestemmelser med hvor og hvornår de må jages, det kan man læse mere om i bekendtgørelsen for beskyttelse og jagt af fugle, som man kan finde på vores hjemmeside, § 4-§6
 • Som udgangspunkt er det ikke tilladt at samle æg, §7
  • Det er kun tilladt at samle æg til privat brug fra mallemuk, svartbag og gråmåge
  • For personer med erhvervsjagtbevis kan man samle æg af gråmåge og svartbag
  • For personer bosiddende i Ittoqqortoormiit og Qaanaaq kan man til privat brug indsamle æg af søkonge.
  • I perioden 15. april - 15. september er det ikke tilladt at skyde eller på unødvendigvis at frembringe forstyrrelser, herunder sejlads inden for en afstand af en fuglekoloni på, §8
   • 1000 meter, hvis kolonien bebos af lomvier, alk, søkonge ride, mallemuk eller skarv
   • 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der bebos af edderfugl, tejst, lunde, havterne eller andre mågefugle end ride.
   • Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i FBO i perioden 1. maj - 31.august, §9
   • Det er ikke tilladt at beskadige eller på anden vis forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder samt æg og unger, §10