Behandlingstid – kulturelle tilskudsordninger

Med henvisning til EPIs pressemeddelelse af 11. juni 2014 om behandlingstider ift. kulturelle tilskudsordninger, skal departementet bemærke følgende.

Først en tak til EPI for udmeldingen. Hensigten med etablering af denne paraplyorganisation var netop at få en instans, der arbejder for kunstnerne, og taler deres sag.

Departementet vil ikke offentligt kommentere på enkeltsager, men gerne de generelle forhold.

Hvis man ansøger Tips- og Lottomidlerne, eller de i Selvstyret afsatte midler til kunst og kultur, er det anført, at man skal regne med mindst 5 ugers behandlingstid, og at departementet i forbindelse med Inatsisartut samlinger og andre opgaver kan have begrænsede resurser. Gennemsnitligt har besvarelsestiden de senere år været ca. 8 uger ift. ansøgningsfristerne.

Det er derfor af stor vigtighed, at man ansøger i rigtig god tid, og ikke nødvendigvis ved seneste ansøgningsrunde i forhold til arrangementet. Det gælder især, hvis der er tale om et arrangement, der er afhængig af mange rejser, aktører, og en kompleks logistik. Heldigvis er der mange kulturaktører og kunstnere, der er gode til det.

I forhold til en hurtig sagsbehandling af det stadigt stigende antal ansøgninger, der modtages, er det af afgørende betydning, at ansøgningen og alle de anførte bilag afleveres som krævet. - Samt at afrapportering og aflæggelse af regnskaber for tidligere støttede projekter følger de angivne regler. Ellers forsinkes sagsbehandlingen yderligere.

For alle tilskudsordninger fra Departementet for Kultur gælder, at der er regnskabspligt for at sikre, at tilskud er anvendt til formålet. Er midlerne ikke er anvendt til formålet, eller foreligger der ikke et regnskab, der kan godkendes, kan bevilgede tilskud kræves helt eller delvist tilbagebetalt. Før disse forhold er afklaret, kan der ikke gives tilskud til nye projekter.

Mange landsorganisationer, foreninger og private aktører skal have ros for, at de rettidigt og korrekt indsender de nødvendige afrapporteringer, og dermed er med til at forenkle administrationen og sikre, at de afsatte midler bruges til det formål, de er givet til.
Målet for departementet er en god og retfærdig behandling af alle ansøgere, og at flere gode kulturelle aktiviteter kan igangsættes.

Departementet har de senere år indført fælles informationsmøder omkring ansøgningsprocedurerne, og der arbejdes på at indføre mulighed for elektronisk aflevering af ansøgninger. Derudover vil departementet, bl.a. i samarbejde med EPI - arbejde videre med at finde modeller for, hvordan processerne kan forbedres til gavn for kulturlivet og for kunstnerne samt for alle, der nyder godt af deres projekter og værker.