Tanker om Kunst og Kultur, juni 2014

Naalakkersuisut besluttede i 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for de kommende års arbejde med kunst- og kultur. Udkastet til en strategi var i høring januar og februar 2014, og er efterfølgende blevet diskuteret, bl.a. ved et seminar for kunstnere og kulturfolk d. 6. maj i Katuaq.

Seminaret gav mulighed for at præsentere strategiens indhold, og ikke mindst de visioner og værdier, der tænkes at danne grundlag for det fremtidige arbejde på området. Aktører og administratorer fra de enkelte kommuner, fik mulighed for at mødes i workshops og diskutere, for til sidst at præsentere deres forslag til konkrete handlinger overfor et panel af repræsentanter for de forskellige politiske partier.

Mange gode tanker og ideer blev fremført og diskuteret på seminaret og vil indgå i det tilrettede strategipapir og de dertil hørende handlingsplaner, som vil blive uddelt til Inatsisartut under efterårssamlingen 2014.

Vort samfund har været igennem en betydningsfuld udvikling i de seneste år. Den stigende globalisering og tilgængelighed har gjort det interessant for andre lande at skele mod nord og udforske de muligheder, vi heroppe kan tilbyde. Men denne udvikling vil også udfordre de grønlandske traditioner og værdier. Det er derfor Naalakkersuisuts ønske, at vi husker og udvikler de kulturelle værdier, som er en vigtig kilde til læring om fortidens inuitsamfund, og som skaber identitetsfølelse og fællesskab. At vi bringer vores identitet som folk med ind den nye tid.

Kunsten og kulturen er ikke statiske størrelser, men er begreber i konstant udvikling. At have kendskab til fortiden er samtidig en betingelse for at forstå nutiden, og det samfund man er en del af. At kende sine rødder og sin identitet, giver mod på at søge nye udfordringer og gå nye veje. Det er ønsket, at vore kunstnere skal kunne lære af og inspirere hinanden, udveksle erfaringer og videregive traditioner og indsigt til yngre generationer. Det er håbet, at der derved kan skabes nye udtryksformer, som kan udvikle og styrke kunst og kultur, til gavn for fællesskabet, samfundet, og den grønlandske identitet.

Det er derfor også Naalakkersuisuts vision, at der skabes rum og muligheder for nye udtryksformer, baseret på både traditioner, nytænkning og kreativitet. Strategien tager udgangspunkt i 5 værdier, der skal medvirke til at udvikle Grønlands kunst- og kulturområde, uden at der gives køb på værdifulde kulturelle traditioner. De 5 værdier er: læring, nyskabelse, bæredygtighed, debatskabelse og fællesskab.

Begrebet læring forstås i denne sammenhæng som den dygtiggørelse, der foregår udenfor det egentlige uddannelsessystem. Læring kan foregå alle steder, hele livet igennem, og kan omfatte erfarings- og videns-udveksling, oplysning, orientering, oplæring, motivation og gensidig inspiration.

Læring og inspiration giver basis for nyskabelse, når det eksisterende og traditionelle i mødet med ny teknik og ideer, bliver til noget helt nyt. Og netop af det nye, der opstår i - og mellem - mennesker, skabes den bæredygtighed, der sikrer, at der hele tiden er ny kræfter til at videreføre og udvikle vor kultur og kunst.

Men kunst og kultur vækker forundring, nye overvejelser, og er i stadig udvikling. Derfor er det debatskabende en naturlig og nødvendig del af kulturlivet og de kunstneriske udtryk. - Og dette hele tiden til udvikling af og til gavn for det fællesskab, vi alle er en del af.

Fra Naalakkersuisut håber vi, at mange og stadigt flere vil bidrage til de kommende års udvikling af vort lands kunst- og kulturliv og et kreativt, og udviklende grønlandsk samfund.