Uddannelse og Arbejdsmarked

Bygdekonferencens sidste dag satte fokus på ledighedsbekæmpelse og uddannelse i bygder og yderdistrikter.

Naalakkersuisoq Jens Erik Kirkegaard redegjorde for såvel den kortsigtede som den langsigtede indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden. Der er her og nu fremrykket renoverings-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver for i alt ca. 174 mio. kr. Bygderne alene får tildelt mere end 50 mio. kr. af disse midler.

På lidt længere sigt er målet en halvering af arbejdsløsheden inden udgangen af 2017.
En særlig indsats vil blive rettet mod nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden. De unge under 29 år er overrepræsenterede i ledighedsstatistikken, og de udgør en særlig udsat gruppe. For at få dem videre i uddannelse og job, foreslås en forstærket indsats gennem Piareersarfiits tilbud til målgruppen med 100 ekstra plader i 2015, 250 i 2016, 400 i 2017 og 2018.

Et andet væsentligt tiltag er etablering af en landsdækkende jobportal, som skal medvirke til at fjerne flaskehalse på arbejdsmarkedet. Derudover blev det nævnt, at Naalakkersuisut netop fremlagt et lovforslag, der gør det lettere at få mobilitetsfremmende ydelse, så man lettere kan flytte efter jobs.

Kanunupes formand Jens Kristian Therkelsen påpegede at der er flere udfordringer med ledighed i bygderne. Dels er ledigheden ofte sæsonbetinget og dels er der en gruppe ledige i bygderne, som har været ledige meget længe. Heldigvis er der nu nye tekniske muligheder omkring fjernundervisning, der kan bruges i opkvalificerings øjemed, og disse er som skræddersyede til bygderne. Jens Kristian Therkelsen byder de nye initiativer omkring ledighedsbekæmpelse velkommen.

Andre temaer på 2. dagen af udviklingskonferencen var uddannelses initiativer både som led i den almindelige uddannelsesindsats og de ekstraordinære initiativer, der er igangsat.

Naalakkersuisoq for Uddannelse Nick Nielsen pegede i sit oplæg på vigtigheden af samarbejde, inklusion og fælles værdier i arbejdet med vores børn og unge.

Nuiki projektet er en særlig indsats i udvalgte bygder, som fører unge mennesker gennem et forløb, der i løbet af et år sikrer dem folkeskolens afgangsprøve. Dermed åbnes for denne gruppe unge mennesker en vifte af muligheder for videreuddannelse på ungdomsuddannelserne. Projektet har indtil videre været en stor succes, med høj gennemførelsesprocent.

Eftermiddagen blev anvendt til workshops, hvor arbejdsgrupper formulerede de vigtigste fremtidige fokusområder indenfor konferencens fire søjler:
1. Visioner for de mindre bosteder
2. Erhverv og levende ressourcer
3. Social, sundhed og miljø
4. Uddannelse og arbejdsmarked

For at sikre opfølgning på konferencen er der nu nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Naalakkersuisut, Kanukoka og Kanunupe, der de kommende måneder skal arbejde med initiativer der bakker op om de vigtigste fokusområder.