Selvstyret vil styrke ledelse af byggesager

Der er kvalitets problemer i byggeriet i Grønland. Det tager Selvstyret alvorligt fat på nu. SBi-analyse og Byggecentrum-uddannelse har sat udviklingen i gang, der skal ende med bedre kvalitet i byggeriet i Grønland.


”Det er en kendsgerning, at Selvstyret som bygherre ved flere nyere byggerier har oplevet problemer med kvaliteten af det udførte arbejde i et ganske uacceptabelt omfang.

Således har det kostet samfundet masser af tid og mange penge at få udbedret fejl og mangler, der for en stor del må tilskrives svigt i byggeledelsen.

Dette er endda i flere tilfælde direkte erkendt af det byggetilsyn, som af den offentlige bygherre har været ansat til at varetage opgaven.”

Så kontant indledte Naalakkersuisoq (minister) for boliger Siverth K. Heilmann en række kursusdage om ”Styrket ledelse af byggesager i Grønland” i slutningen af maj.

Selvstyret ønsker udvikling og samarbejde

Der har været åbenlyse problemer i det grønlandske byggeri, og Selvstyret peger på, at en række af disse kvalitetsproblemer menes at kunne henføres til dårlig eller mangelfuld ledelse af byggesager.

Det tager Selvstyret nu konstruktivt og fremadrettet fat på.

Som et af de første led heri har Selvstyret bedt SBi om at foretage en analyse af kvalitetsproblemerne. Analysen peger foreløbig på, at der er problemer, som kan afhjælpes ved at styrke de nødvendige kompetencer hos byggesagens forskellige ledere.

Byggecentrums uddannelse ”Bygherrekompetencer”, har netop til formål at styrke mange af de ønskede kompetencer og samarbejder. Uddannelsen har kørt i 15 år i Danmark med stor succes. Derfor er Selvstyret og Byggecentrum gået sammen med SBi om at udvikle og udbyde en række kursusdage, der skal sætte gang i den ønskede udvikling ved at inddrage erfaringer fra såvel ”Bygherrekompetencer”, SBi’s analyse og Selvstyrets erfaringer.

 

Uddannelse som kick-off

Kurset kørte i dagene 20. – 22. maj i Nuuk med deltagere fra hele landet. Og med indlæg udover fra SBi også fra Dansk Byggeri, Arbejdstilsynet, DTU Management, emcon og Advokatfirma Malling & Hansen Damm.

Kurset blev et kick-off på arbejdet med at styrke ledelsen af byggesager i Grønland, hvor bygherrer, rådgivere og entreprenører i et tværfagligt samarbejde lægger grunden til et bedre byggeri. Et bedre grønlandsk byggeri, som opfylder Boligministerens visioner for byggeriet, som ministeren bl.a. udtrykte det ved åbningen af kurset og ved overrækkelsen af kursusdiplomer ved kursets afslutning:

”Naalakkersuisut (Selvstyret) ser dette indledende skridt som en udstrakt hånd fra os til bygge- og anlægsbranchen. Dermed ønsker vi at starte en udvikling i retning af et bedre byggeri.

En udvikling, der vel at mærke gerne skal resultere i et markant fald i antallet af byggerier med alvorlige kvalitetsproblemer.”

 

Den videre vej

En af konklusionerne fra kurset var at der skal fokus på ledelse som styrker anvendelse af lokal arbejdskraft og sikring af byggeriet, så det passer til den grønlandske kultur og de lokale klimaforhold.  Ledernes kompetencer i forandringsledelse og samarbejde blev vægtet højt sammen med integration af digitale løsninger i de enkelte ledelsesaktiviteter.

En af de tre kursusledere, ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management, peger på, at der også blev vist en særlig ”interesse for at styrke bygherrens rolle som ansvarlig for en byggesag gennem bedre ledelse af organisering, udbud, samspil under udførelsen med alle parter og sammenhæng mellem anlæg og drift”. Med-kursusleder, bygherrerådgiver Tora Fridell, emcon, vurderer, at der i det videre arbejde skal stor fokus på parternes roller og proces, vigtigheden af at komme godt fra start med fælles projektmålsætninger og at nye projektdeltagere inddrages på en god måde.

Lean, Trimmet byggeri og effektiv byggelogistik blev også fastslået som væsentlige ledelsesværktøjer i fremtiden, da de store afstande og de vanskelige klimaforhold skaber andre rammer for byggeriet end i Danmark.

Kursusleder, seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi, forklarer, hvordan kursets konklusioner vil udkrystalliseres i det videre forløb mod en styrket ledelse af byggeri:

”På kurset blev der skabt et udviklingsfællesskab mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører, som der kan bygges videre på.

For det første vil ledelse i optimering og udvikling kunne styrkes gennem afprøvning på udvalgte demonstrationsprojekter, hvor krav om innovation med evaluering bliver et udbudskrav til både rådgivere og entreprenører.

For det andet kan der etableres en modulopbygget lederuddannelse fælles for bygherrer, rådgivere og entreprenører, som overbygning på eksisterende uddannelsestilbud, og som inddrager demonstrationsbyggerierne.

For det tredje kan der etableres et udviklingsnetværk mellem innovative bygherrer, rådgivere og entreprenører, som kan være frontløbere for den grønlandske byggesektor, og som kan udveksle erfaringer fra demonstrationsbyggerier og moduluddannelse. ”

 

Hele byggeriet skal med

Det arbejdes der nu videre på i samarbejde med Selvstyret. Og med inddragelse af hele byggeriet i Grønland.

De fleste deltagere på kurset var bygherrer og rådgivere, men det er også vigtigt at få entreprenørerne helt med. Underviser, chefkonsulent Flemming Grangaard fra Dansk Byggeri forklarer: ”Det vil være væsentligt for implementering af den fremtidige udvikling af kompetencer, at man får involveret en større kreds af udførende entreprenører via Grønlands Arbejdsgiverforening, og på den måde får tilkendegivet åbenhed for alle aktører i byggeprocessen.

Denne udvikling skal naturligvis integrere eksisterende uddannelsestilbud i relevant omfang, hvilket er en naturlig ting i forhold til Dansk Byggeris samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening.”

Naalakkersuisoq for Boliger, Boligministeren udtrykte også på kurset vigtigheden af, at det videre arbejde bliver med fokus på udvikling og tværfagligt samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører, som skaber den ønskede forandring i det grønlandske byggeri:

”Det siger sig selv, at det ønskede resultat kun nås med parternes aktive og konstruktive medvirken. Naalakkersuisut er glad for tilslutningen fra jer”, fortalte ministeren – og afrundede: ”Jeg håber naturligvis, at hele byggesektoren bakker op om tiltaget og viser vilje til samarbejde om at styrke indsatsen mod fejl og svigt i byggeriet.”

Med venlig hilsen

 

Siverth K. Heilmann

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ved ønske om kontakt med Siverth K. Heilmann: Ministersekretær Jensine Bertelsen:

jebe@nanoq.gl +299 56 23 03

Ved ønske om faglig uddybning: Civilingeniør/Projektleder Lars Tangaa-Andersen:  lta@byggecentrum.dk  +45 23 43 12 43