Uenighed om kommende ændringer i Retsplejeloven

Uenighed om kommende ændringer i Retsplejeloven i forhold til sagsbekæmpelse

Landsdommer Søren Søndergård er ikke enig i Justitsministeriets ændringsforslag om, at civilsagerne i fremtiden skal behandles i Retten i Grønland og ikke som nu i Kredsret-terne. Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen har i den anled-ning afholdt møde med formanden for Rådet for Grønlands Retsvæsen Per Walsøe. Naalakkersusisoq Martha Lund Olsen og Per Walsøe er enige om at støtte Justitsmini-steriets indstilling, som er udarbejdet på baggrund af indstilling fra Rådet for Grønlands Retsvæsen.

Naalakkersuisoq udtaler;

"Det er ikke betryggende, hvis borgere i fremtiden ikke kan få ens behandling af Retterne, hvis vi som nu skal fastholde, at det er op til den enkelte kredsdommer, om vedkommende vil behandle sagen som 1. instans, eller om sagen skal behandles i Retten for Grønland som 1. instans. Det kan have alvorlige konsekven-ser for den enkelte borger, hvis behandlingen af sagen er forskellig fra en kredsret til en anden kredsret, da vi også må tage i betragtning, at de større virksomheder i dag lader advokatfirmaer køre deres sag. I de situationer kan der være tvivl, om borgernes retssikkerhed bliver tilgodeset."Yderligere oplysninger kan indhentes hos departementchef Susie Marthin Kjeldsen, tlf. 553335.