Finn Karlsen om fiskeriet i Nordgrønland

Finn K 1

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen var på rundrejse i Nordgrønland i løbet af februar, hvor han blandt andet orienterede sig om forholdene i hellefiskefiskeriet i de tre forvaltningsområder, Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Selvom vintervejret gjorde det svært at nå frem til samtlige rejsemål, nåede Finn Karlsen dog at besøge bygden Aappilattoq ved Upernavik, udover byerne Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Finn Karlsen uddyber rejsens formål og indhold:

 
- Rejsens formål et bedre overblik over fiskeri situationen og forholdene i nord samt en bedre dialog med fiskerne, fisker- og fangerforeninger, fabrikker og indhandlingsstederne. Dialogen handlede naturligvis meget om jollefiskernes og indhandlingsstedernes forhold og der blev fremlagt ønsker om forbedring i forvaltningen af Narhvals-fangsten og fiskeri-og fangstkontrollen. Fiskeri- og fangst kontrollørernes arbejdsforhold bør forbedres og de skal være flere til at føre kontrol med så store områder. De fleste støtter ideen om at gøre op med olympisk fiskeri og erstatte det med månedsvise eller kvartalsvise kvotetildelinger. Eventuelt kan der indføres købekvoter, men som forholdene ser ud i dag, så er det næsten umuligt for de fleste jollefiskere at låne hos Grønlandsbanken. Men hvis køb af kvoter bliver indført, så kunne kvoterne bruges som garanti for banklån. Det bliver et af de mål, som vi tager til efterretning, da forarbejdet vil kræve stor omhu og kan først realiseres i 2015.

 
Finn Karlsen har undersøgt mængden af de fangede hellefisk og hvem der fiskede i Diskobugten i juli og august måneder 2013.

- Det viser sig at 110 personer havde indhandlet ca. 5000 tons hellefisk i juli-august. Desværre kan det ikke ses om det udelukkende handler om fritidsfiskere, fordi mange af dem har indhandlet blot en enkelt gang eller 2-3 gange i løbet af perioden. For at finde frem til den mængde, erhvervsfiskerne havde indhandlet er vi er nødt til at finde ud af hvor mange af de som havde indhandlet er fritidsfiskere.

De tre hellefiskeområders størrelser er forskellig. Arealmæssigt er Uummannaq området størst, Upernavikområdet længst og Disko bugten mindst, hvor antallet af fiskerne til gengæld er flest i forhold til de andre områder.

- Det kan overvejes få ændret forvaltningsområdernes sammensætning. Upernavik området kan deles til to med Kullorsuaq som grænsen. Uummannaq området er stor med flere fjorde, hvor flere af dem ikke bruges, men som bør undersøges for fiskebestande. Kvoter for mere end 6 meters fartøjer er tildelt, men før vi tildeler kvote til jollefiskeriet vil vi først danne os et overblik over antallet af fritidsfiskere, som er aktive i jollefiskeriet. Vi har dannet os et nogenlunde overblik over jollefiskernes fangstmængde i to af forvaltningsområderne.

Finn Karlsen er opmærksom på knasterne mellem jollefiskeriet og princippet om bæredygtighed.
-Verdensnaturfonden (WWF) har markeret den grønlandske hellefisk med en rød mærkat, der betyder at den er på grænsen til at overføres til listen over de udrydningstruede arter. Da vi ikke kan se noget begrundelse for denne vurdering vil vi at spørge WWF. Hvis den grønlandske hellefisk kommer på listen over de truede dyrearter, vil det skade produktionen og handelen. Det er derfor vigtigt at få gang i en omfattende oplysningskampagne med udgangspunkt i den forskningsbaserede viden, der skal belyse at vi faktisk udnytter kun en lille del af hellefiskebestanden, der er spredt over en meget lang kystlinje og som ikke er undersøgt fuldstændigt endnu.

Flere indhandlingssteder med forskellige ejere betyder højere priser på hellefisk.

- Flere fiskere tager nordpå for at fiske, hvorefter de sejler fangsten tilbage til Ilulissat, hvor indhandlingspriserne er højere. Så generelt mangler vi flere indhandlingsanlæg, specielt i Uummannaq området, hvor situation har været sådan i mange år. Det er på tide at få indført større konkurrence, så vi opnår en mere økonomisk bæredygtig fiskeri.

Der bliver afholdt et fiskeriseminar i starten af april, hvor man også vil debattere indholdet i den kommende Fiskerilov.

Det er planen at Finn Karlsen igen rejser nordpå til Diskobugten for at mødes med fiskerne, fabrikkerne og andre aktører indenfor fiskeriet i løbet af marts.