Replik DR P1

Pressemeddelelse i anledning af DR P1 orientering 16. december 2013

 

DR P1 sendte d. 16. december 2013 programmet orientering, hvori den offentliggjorte udgave af tilladelsen til London Mining Greenland A/S blev omtalt på baggrund af et interview med Lars Koch fra IBIS.

Naalakkersuisut er glade for konstruktiv kritik, der er med til at give et bredere perspektiv og hvor vi kan være bedre til at give oplysninger. Men det pågældende radioprogram indeholder så mange fejl, at jeg føler mig nødsaget til at reagere.

Indledningsvist undrer det mig meget, at programmet havde valgt ikke at inddrage Grønlands Selvstyre, hvilket ville kunne have forhindret en række faktuelle og fatale fejl i indslaget. Her er en række forhold, som jeg gerne vil have lov at præcisere.

1) Tilladelsen til London Mining Greenland A/S bliver i indslaget konsekvent omtalt, som ”Kontrakten mellem Grønlands Selvstyre og London Mining”.

Der er ikke tale om en kontrakt men en tilladelse på nærmere fastsatte vilkår til at udnytte et bestemt mineral på en bestemt landareal. En kontrakt er en gensidigt bebyrdende aftale, hvor i mod en tilladelse er en ret til at anvende en andens ejendom.

2) Indslaget angiver, at alle relevante oplysninger, herunder samtlige de økonomiske vilkår er slettet fra den offentliggjorte version af tilladelsen.

Selve %-satsen af de konkrete royalties er offentliggjort i anden sammenhæng. Hvilket ligeledes fremgår af udsendelsen. Det er korrekt, at konkrete beløb og beregningsmetoder for royalty er overstreget i den offentliggjorte version af tilladelsen. Dette skyldes at Naalakkersuisut ikke ønsker at begrænse sin forhandlingsposition i forhold til øvrige selskaber som der forhandles royalty med lige nu. De resterende royaltybestemmelser vil blive offentliggjort i løbet af foråret, når de nuværende forhandlinger med andre selskaber er afsluttet.

3) Indslaget påstår, at ”London Mining der ejer den pågældende jernmine har hovedsæde i skattelyet Jersey”.

Dette er direkte forkert, dels har rettighedshaver alene ret til at udnytte en forekomst på stedet og som det fremgår af side 3 i tilladelsen har rettighedshaver London Mining Greenland A/S hovedsæde på Imaneq 33 i Nuuk.

London Mining Greenland A/S er et registreret aktieselskab med hovedsæde i Grønland og er underlagt grønlandsk selskabslovgivning og skattelovgivningen i Grønland.

4) Indslaget påstår, at der i tilladelsen skulle være en henvisning til, at royalty beregnes efter gældende grønlandsk lovgivning.

Det fremgår intetsteds i tilladelsen, at royalty beregnes efter gældende grønlandsk lovgivning. Denne fastsættes i tilladelsen og er at betragte som et vilkår. Som nævnt ovenfor, er %-satserne offentliggjort i anden sammenhæng og beregningsmodellen er udeladt af hensyn til Grønlands Selvstyres forhandlingsposition overfor andre projekter.

5) Det påstås også i indslaget, at tilladelsen på visse områder, herunder om regnskabsaflæggelse, oplysninger om produktion og skatteindbetaling, skulle være under internationalt niveau.

Som nævnt er rettighedshaver et 100 % grønlandsk registreret selskab, der er underlagt årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse ligesom råstofloven indeholder yderligere krav vedrørende muligheden for sambeskatning, handel med koncernforbundne selskaber og hjemmel til at kræve alle de oplysninger som råstofmyndigheden har behov for til at kunne udføre tilsyn hermed.

6) I indslaget påstås det endvidere, at der skulle være en 5 års fortrolighedsperiode vedrørende oplysning om produktion, skatteindbetaling med videre, hvilket angives at være under global standard.  

Igen er der tale om en fejltolkning af bestemmelsen i article 16, der anfører at der for rapportering i henhold til article 13(1) gælder en fortrolighedsperiode på 5 år.

De rapporter der skal afleveres i henhold til article 13 og råstoflovens § 86, stk. 4 omhandler alle forretningsmæssige data eller andre oplysninger, der ikke uden samtykke fra rettighedshaver bør frigives af Grønlands Selvstyre.

Bestemmelsen undtager dog hverken oplysninger om produktion eller skatteindbetaling, hvilket løbende vil blive oplyst gennem regnskaberne og de årlige redegørelser fra Naalakkersuisut, ligesom man tydeligvis har overset 16(4), der giver råstofmyndigheden en bred adgang til at ekstrahere faktuelle oplysninger fra rapporterne og offentliggøre disse.

Råstofstyrelsen og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked offentliggører løbende relevante informationer vedrørende mineralske råstoffer. Disse oplysninger er frit tilgængelige for alle interesserede på henholdsvis www.Naalakkersuisut.gl og www.bmp.gl.

Dette inkluderer ligeledes oplysninger om Selvstyrets indtægter ved råstofaktiviteter http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Raastof/DK/Regnskab%20for%20r%c3%a5stofindt%c3%a6gter%202012%20-%20underskrevet.pdf

For interesserede i råstofaktiviteter i Grønland kan jeg generelt henvise til de ovennævnte sider hjemmesider, der indeholder en bred vifte af oplysninger og særligt vil jeg fremhæve de årlige redegørelser, der indeholder de væsentligste oplysninger om aktiviteter og initiativer for det pågældende år, http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Raastoffer-og-Erhverv/Raastofstyrelsen/Udgivelser

Endelig vil jeg henlede opmærksomheden på, at Grønlands Selvstyre allerede i 2010 sendte en støtte erklæring til EITI sekretariatet i Norge om opbakning til principperne bag EITA og sammen med Danmark har været støttende medlem lige siden.

Ligeledes har Grønlands deltagelse i EITA senest været behandlet af Inatsisartut på FM2013/127, hvor der var bred opbakning til at undersøge mulighederne og konsekvenserne af at overgå fra støttende til deltagende land.

Det ville have klædt redaktionen på programmet at have indhentet en udtalelse fra Grønlands Selvstyre eller at have foretaget et minimum af research inden man udsendte et indslag med så mange faktuelle fejl.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

Jens-Erik Kirkegaard