Inuuneritta Puljen støtter 29 projekter

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge har foretaget ud-deling af midler fra Inuuneritta Puljen, som støtter forebyggende og sundhedsfremmen-de projekter i lokalområderne.

Der har været stor interesse for at søge midler fra Inuuneritta Puljen. I alt har 29 projek-ter fået bevilliget økonomisk støtte fra puljen dette efterår, og der er blevet uddelt i alt 323.039 kr.

Der er blandt andet uddelt midler til afholdelse af debat- og informationsaftener om-kring alkohol og hash. Der er også givet støtte til et projekt om børns oplevelser af forældres alkohol- og hashmisbrug i hjemmet, som belyses gennem børnenes egne udsagn i tekst og billeder.

-”Misbrug af alkohol og hash er Grønlands største folkesundhedsproblem. Hvis vi skal misbruget til livs, er det nødvendigt med en bred indsats, der omfatter både offentlige og private initiativer. Jeg er derfor rigtig glad for, at så mange har valgt at ansøge om midler til projekter der handler om forebyggelse af misbrug af alkohol og hash”, siger Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge.

Ved bedømmelsen er projekter som handler om forebyggelse af misbrug af alkohol og hash blevet højt prioriteret, fordi dette er et særligt indsatsområde i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II i 2013.

Ansøgningerne blev også vægtet i forhold til, om det var projekter og aktiviteter rettet mod børn, unge og familier. Endelig blev ansøgningerne vurderet i forhold til tværfaglig forståelse, eksempelvis inddragelsen af såvel sundhedsmæssige, sociale og ikke mindst kulturelle aspekter i projektet.

Inuuneritta Puljen blev oprettet i forbindelse med indførelsen af Grønlands første folke-sundhedsprogram Inuuneritta. To gange årligt er det muligt at ansøge om midler til sundhedsfremmende og forebyggende projekter.

Næste ansøgningsfrist til Inuuneritta Puljen er 1. april 2014, hvor der vil blive lagt vægt på projekter inden for temaet: rygning. Læs mere om Inuuneritta Puljen på Sundhedsportalen www.peqqik.gl