Kvoter for visse arter i 2014 i Øst- og Vestgrønland

Naalakkersuisut har efter høring af aktører indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, den 7. november 2013 vedtaget følgende fastsættelse af kvoter for hellefisk, skolæst, bundlevende rødfisk, pelagisk rødfisk, helleflynder, havkat, lodde, blåhvilling, sild, makrel, guldlaks, istorsk, polartorsk, kammuslinger og torsk for 2014:

Hellefisk

Den biologiske rådgivning i forhold til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er toårig og gives således for årene 2013 og 2014. I forhold til området Diskobugten foreslås det, at kvoterne fastholdes på samme niveau som i 2013, hvilket vil sige 9.000 tons. Den biologiske anbefaling for området er 8.000 tons. For området Uummannaq er den biologiske anbefaling 6.000 i 2013/2014. Endelig er der som noget relativt nyt rådgivning for området Upernavik. Det dette område anbefales et fiskeri i 2013-2014 på maksimalt 6.300 tons. Departementet indstiller, at kvoterne for 2014 forhøjes en smule i forhold til de endelige kvoter for 2013. det vil sige 8.000 tons for området Upernavik og 7.500 tons for Uummannaq.   

Inden for det havgående fiskeri efter hellefisk har bestanden udviklet sig stabilt i Davisstrædet, og på den baggrund er den biologiske rådgivning for den grønlandske del af området. Således kan der ifølge rådgivningen i 2014 fanges 7.000 tons hellefisk i den grønlandske del af Davisstrædet, uden at det på længere sigt skulle påvirke bestanden i negativ retning.

Hvad angår Baffin Bugten er den biologiske rådgivning forhøjet i forhold til 2013. Der kan således i 2014 fanges 8.000 tons. Dette er en forhøjelse på 1.500 tons i forhold til 2013.

Med hensyn til forhøjelsen, så indstilles det, at denne forhøjelse gøres 100 % landingspligtig kvote og kommer i offentlig udbud, således at alle der kan fiske denne og lande og forarbejde hele fangsten kan komme i betragtning. Naturligvis under forudsætning af andre betingelser i.f.t ejerforhold, GR-registrerede fartøjer, besætning m.v. opfyldes.   

Med hensyn til det østgrønlandske område er rådgivningen uændret. For 2014 er anbefalingen således et fiskeri på makimalt 20.000 tons for hele området, der deles mellem Grønland, Færøerne og Island. I september 2012 indgik Grønland og Island en formel aftale om forvaltningen af hellefiskebestanden i området. Ifølge denne aftale er der i 2014 en årskvotemængde på 8.320 tons til rådighed for grønlandske rederier og fartøjer. 

Skolæst / Helleflynder / Havkat

Fangsterne af skolæst, helleflynder og havkat i grønlandsk farvand er forholdsvis begrænset, og i forhold til 2014 er den biologiske rådgivning for arterne ligesom året før, at der ikke fiskes direkte på bestandene i hverken Vest- eller Østgrønland. De i skemaet angivne kvotemængder reserveres derfor primært som kvoter til bifangst.

Stor rødfisk (Sebastes marinus) og Dybhavsrødfisk (Sebastes mentella) på kontinentalsoklen

Den biologiske rådgivning for Sebastes mentella på kontinentalsoklen er uændret 3.500 tons, mens rådgivningen for Sebastes marinus for hele området Østgrønland, Island og Færøerne er på 51.980 tons i 2014. Det vil sige en markant forhøjelse i forhold til 2013, hvor anbefalingen var 40.000 tons. Af denne kvotemængde fisker Island og Færøerne en del. Fiskeriet på de to bestande er et blandingsfiskeri, hvor tidligere opgørelser tyder på, at 70-80 % af fangsten udgøres af Sebastes mentella. Der foreslås ligesom for 2013 en samlet TAC for dette fiskeri for det grønlandske område på 8.500 tons.  

Pelagisk rødfisk

Jf. aftale i NEAFC indgået i marts 2011 er den grønlandske andel af den samlede TAC for hele området Irmingerhavet 4.450 tons i 2014. Aftalen der henvises til er 4-årig og udløber i 2014.

Lodde

Hvad angår fiskeriet efter lodde i Østgrønland i 2014 så har Departementet medio oktober 2013 modtaget information her fra de islandske fiskerimyndigheder. Der anbefales således en foreløbig TAC for hele området Østgrønland, Island og Færøerne på 160.000 tons for sæsonen 2013-2014. Heraf tilkommer de 11 % ifølge aftale Grønland. Det vil sige 17.600 tons. Hertil kommer så 485 tons, der tilkommer Grønland ifølge bestemmelse om kompensation i den såkaldte Loddeaftale mellem Grønland, Norge og Island. Det vil sige at Grønlands TAC reelt er 18.085 tons. De 160.000 er som nævnt en foreløbig anbefaling. Den endelige TAC vil blive fastsat i begyndelsen af 2014. For Vestgrønland findes der på nuværende tidspunkt ingen rådgivning med hensyn til lodde-bestanden i 2014. 

Blåhvilling / Sild / Makrel / Guldlaks 

Med hensyn til blåhvilling og sild i grønlandsk farvand findes der ingen biologisk rådgivning for 2014, hvilket også gjorde sig gældende for 2013.

Grønlands blåhvillingkvote i NEAFC internationalt område var i 2013 på 3.481 tons. Det forventes ikke, at kyststaterne ved det kommende årsmøde indgår en aftale om forvaltningen i 2014 på grund af eskalerende uenighed mellem parterne om forvaltningen af kvoten. I stedet har parterne planlagt et nyt kyststatsmøde i december måned. Tallene for blåhvilling afventer således indtil videre.

Der vil i forbindelse med det pelagiske fiskeri efter sild, makrel, guldlaks og blåhvilling ligesom i tidligere år blive fastsat en forsøgskvote for 2014, idet migrationsmønstret for disse arter ser ud til at bevæge sig fra islandsk farvand til grønlandsk farvand. Specielt makrelfiskeriet er meget interessant, idet forsøgsfiskeriet 2013 viste store forekomster i grønlandsk farvand.

Kammuslinger

Fiskeriet efter kammuslinger foregår i seks forskellige forvaltningsområder (se vedlagte oversigt), og der er ingen nye biologiske anbefalinger for dette fiskeri for 2014. Kvotemængderne foreslås derfor fastholdt på samme niveau som i 2014.

Torsk

Den biologiske anbefaling for fiskeriet efter torsk i grønlandsk farvand for 2014 gives separat for henholdsvis den udenskærs og den indenskærs bestand. Med hensyn til det udenskærs område er rådgivningen uændret i forhold til 2013, nemlig, at der ikke fiskes på bestanden.

I oktober 2013 vedtog Naalakkersuisut imidlertid en forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri 2014-16. Forvaltningsplanen er udarbejdet på baggrund af diverse biologiske undersøgelser samt genetisk forskning i forholdt til relationen mellem islandske og østgrønlandske torsk. På denne baggrund at dette fastsættes der en årlig TAC på 10.000 tons til den havgående flådekomponent de næste tre år. Forvaltningsplanen medfører ligeledes, at ordningen vedrørende forsøgsfiskeri i både Øst- og Vestgrønland fortsætter, således at der er lukket for fiskeri i torskens gydeperiode. Det vil sige, at der ikke må fiskes torsk i Østgrønland i perioden 1. april til 31. maj.

Med hensyn til det kystnære fiskeri efter torsk anbefales det fra Grønlands Naturinstitut, at fiskeriet i 2014 ikke overstiger 12.063 tons, hvilket er en markant stigning i forhold til 2013. Denne kvotemængde har baggrund i de relativt sparsomme oplysninger, der findes vedrørende den kystnære grønlandske torskebestand, og fiskeriet skal fortsat sikre den nødvendige biologiske indsamling af data. Af hensyn til dataindsamling fra fiskeriet kan der stilles yderligere betingelser i licensen med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt fiskeri og fornuftig udnyttelse af de givne kvoter, herunder betingelser for indsættelse af indhandlingsfartøjer.

Generelt om forsøgsfiskeri

I henhold til § 24 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsæter Naalakkersuisut de nærmere betingelser for forsøgsfiskeri. Det foreslås, at medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug gives bemyndigelse til at fastsætte de nærmere betingelser for forsøgsfiskeri efter høring hos Grønlands Naturinstitut. Formålet hermed er at forenkle administrationen af ansøgninger om licens til forsøgsfiskeri.I forbindelse med spørgsmål, kontakt venligst:

Emanuel Rosing, afdelingschef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 


Skemaet med oversigt over kvotefastsættelserne