Fundament for fremtidens fiskeripolitik

Naalakkersuisut vedtager fundament for fremtidens fiskeripolitik

Naalakkersuisut har nu godkendt mål og principper for det videre arbejde med revision af fiskeri- og ressourcerentebeskatningslovgivningen. Det videre arbejde vil inddrage organisationer og finanssektoren.  

Det overordnede mål er størst muligt samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet på et bæredygtigt grundlag. Naalakkersuisut vil til efterårssamlingen 2014 fremlægge et forslag til en ny fiskerilov og en samlet lovgivning om ressourcerentebeskatning på fiskeriområdet. Forud for dette gennemføres et grundigt lovforberedende arbejde med inddragelse af fiskerierhvervet og den finansielle sektor.

Principperne for arbejdet med fremtidens fiskeripolitik er blandt andet:

• At rammevilkårene for fiskerierhvervet så vidt muligt skal være stabile, gøre det muligt at stille sikkerhed for investeringer og fremme et effektivt fiskeri, så erhvervet kan vedligeholde og forny en moderne fiskeflåde og tidssvarende landbaserede anlæg.

• At forvaltningen af fiskeriet skal understøtte behovet for dels en langsigtet bæredygtig bevarelse af bestandene, og dels bidrage til at skabe et stabilt grundlag for at opnå god indtjening i erhvervet og hos dets udøvere.

• Rammevilkårene for erhvervet skal gøre det muligt at foretage generations-skifter i fiskeriet samt gøre det muligt for nye fiskere at få adgang til fiskeriet.

• Strukturtilpasning i det kystnære fiskeri og investeringer i fiskeri- og forarbejdningskapacitet generelt skal så vidt muligt være privatfinansieret, ligesom investeringer i det havgående fiskeri fortsat skal kunne være privat finansieret.

• Rammevilkår og forvaltningen af fiskeriet skal stile mod en maksimal blivende udnyttelse af eksisterende fiskebestande og give incitament til, at udnytte nye kommercielt interessante arter, herunder understøtte forsøgsfiskeri efter nye arter.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug, Karl Lyberth:
- Det er vigtigt for mig at understrege, at rammevilkår og forvaltningen af fiskeriet skal bidrage til at opretholde konkurrence både på produktions- og forarbejdningssiden. Politikken for og forvaltningen af fiskeriet skal bidrage til at sikre en konstant og stabil råvaretilgang til fabrikkerne, ligesom der skal undgås store udsving i beskæftigelsen i fiskerisektoren over året.

Naalakkersuisoq for Finanser & Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq:
- Udnyttelsen af hele fiskeriressourcen skal på sigt kunne afgiftsbelægges via en generel ressourcerentemodel. I dag er det kun det havgående fiskeri og fartøjer med egenproduktionstilladelse, der betaler afgifter til landskassen for adgangen til at udnytte fiskeriressourcen. Bedre rammevilkår og en strukturtilpasning i det kystnære fiskeri skal bane vejen for en øget indtjening, som på sigt også gør det muligt at sikre tilsvarende type indtægter til landskassen fra denne betydelige del af fiskeflåden.

Foto: Royal Greenland A/S