Præcisereing vedrørende § 37 spørgsmål 2013-191 om voldtægt

§37

I forbindelse med KNRs artikel den 9. oktober 2013 med overskriften: ”Nu kan voldtægt indenfor ægteskabet sidestilles med voldtægt undenfor ægteskabet”, ønsker Departementet for Familie og Justitsvæsen at præcisere, at det altid har været ulovligt at tvinge sin mand eller kone til samleje ved hjælp af vold eller trusler.

Den ændring, der blev efterlyst i § 37 spørgsmålene 2013-106 og 2013-191, og som er blevet nævnt for Rådet for Grønlands Retsvæsen, omhandler kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2.

Den omhandlede bestemmelse har følgende ordlyd:

Seksualforbrydelser

§ 77. For voldtægt dømmes den, som
1) ved vold eller trussel om vold tiltvinger sig samleje eller anden kønslig omgang eller
2) uden for ægteskab skaffer sig samleje eller anden kønslig omgang med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.
Stk. 2. Det samme gælder den, der, uden at forholdet falder ind under stk. 1, skaffer sig samleje eller anden kønslig omgang ved ulovlig tvang, jf. § 91.

§ 77, stk. 1, nr. 2 bestemmer, at der ikke er tale om voldtægt, når en ægtefælle skaffer sig samleje med sin mand eller kone, hvor manden eller konen ikke er i stand til at modsætte sig samlejet.

Det er denne bestemmelse, § 77, stk. 1, nr. 2, Naalakkersuisoq for Familie og Justits-væsen ønsker at opfordre den danske regering til at ændre.