Departementet for Familier og Justits opgaver og tiltag

MLO foto

 

Naalakkersuisoq for Familier og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen fortæller her hvilke opgaver Departementet for Familier og Justitsvæsen har igangsat og har planer for at realisere fremadrettet. Hun kommer ind på Naalakkersuisut tiltag og indsats på familieområdet, de offentliges sociale indsats og tiltag for de handicappede, børn og unge, ældre og de unge kriminelle. Naalakkersuisut er også igang med tiltag for behandling af voksne, der har været udsat for seksuel overgreb og kampagner imod vold i samfundet.

Martha Lund Olsen:- Vi har siden starten, omfordelt midlerne, fordi vi prioriterer at få forbedret forholdene for service i de offentliges familie områder og krisecentre.  Vi har til næste års kommende Finanslov, søgt om at få afsat flere midler til eksempelvis familiecentre, netop for at styrke familiecentrenes arbejde og indsats. Det er målet at få kvalitetsløftet kommunernes sociale indsats, især i socialafdelingerne, hvor der er stor mangel på uddannede socialrådgivere. Derfor er der afsat ekstra midler til at det bliver en mulighed for eksempelvis kontoruddannede at tage en opkvalificerende uddannelse til socialrådgiver. Vi vil forbedre indsatsen på børn og ungeområdet. Dertil har vi afsat ekstra midler af til kommunernes eventuelle behov for yderligere bistand i deres socialindsats, således at støtten står klar hvis de nu skulle få brug for det. 

 

Strategi for voksne som har været udsat for seksuelt overgreb

I Departementet for Familier har man fra starten af koalitionsskiftet brugt stor energi på at for sat gang i indsatsen for voksne, der har været udsat for seksuelt overgreb i deres barndom.  Der er etableret samarbejde med flere psykologer, som skal rejse rundt på kysten til de steder hvor der er behov for behandling af voksne som har været udsat for seksuelt overgreb i deres barndom.  Martha Lund Olsen oplyser at grunden til løsningen med rejsende behandlere skyldes mangel på uddannede behandlere på kysten.

Hvordan vil behandlingen foregå?

Martha Lund Olsen:- Så vidt jeg ved, så vil man bruge gruppe terapi metoden i Aasiaat, hvor der indtil videre er tilmeldt over 30 til behandlingen. Og så længe der er så stor tilslutning til disse behandlinger så mener jeg at det vil få gavnlige resultat på sigt, da mennesker som har været udsat for seksuelt overgreb og ikke har haft mulighed for behandling tidligere, kan have fået store mén af overgrebet. De oplever stor ensomhed, skam og skyldfølelse og personlige og identitetsmæssige problemer, der får dårlig indflydelse på deres liv og familier. Derfor er det vigtigt at vi tager fat om problemet, og jeg håber at dette behandlingstilbud vil blive modtaget godt i de andre steder. 

Projektet med behandlingen af voksne, der har været udsat for seksuelt overgreb i deres barndom er under løbende udvikling. Det vil vurderes hvor hvorvidt behandlingen kan komme til at omfatte den yngre generation på sigt.

- Vi skal vurdere behandlingen af børn og unge som her været udsat for seksuelt overgreb, selve behandlingsstedet ”Saaffik” har et center i Nuuk, herunder familiecentrene på kysten, hvor man også behandler børn og unge. Vi skal genvurdere hvordan vi bedst kan forbedre forholdene for behandlingen af børn unge, som har været udsat for seksuelt overgreb.

  

Institution for unge kriminelle under 18

Martha Lund Olsen:- Det er målet at få åbnet en ungdomsinstitution i Sisimiut for ungeunder den kriminelle lavalder. Dertil har vi fra Naalakkersuisut fremsat et lovforslag om magtanvendelse i det offentliges regi. Førstebehandlingen af lovforslaget blev vel modtaget af Inatsisartut. Tredjebehandlingen sker den 23, oktober, og derefter venter arbejdet for at få etableret institutionen, hvis altså, flertallet i Inatsisartut støtter det.  De seneste år har vist at i alt 17 unge under 18 år er blevet anbragt i anstalter for domsfælde, i blandt voksne kriminelle, dette er ikke optimalt og derfor vil vi gerne gøre vores til at det ikke sker længere.

De ældres forhold er også medtænkt i forbindelse med lovforslaget om magtanvendelse i de offentliges regi.

Martha Lund Olsen:- Hidtil har vi ikke haft lov om de offentliges magtanvendelse overfor ældre borgere som er ramt af Alzheimers syndrom, og som bor på alderdomshjem. De har hidtil ikke haft konkrete lov grundlag for hvordan de skal behandles, mens de bor på alderdomshjem.

Hvornår bliver institutionen for unge kriminelle åbnet?

Martha Lund Olsen:- Vi er allerede igangsat ansættelse af personalet på institutionen, og når det hele er på plads, håber vi på at institutionen kan står klar til at modtage de første allerede i udgangen af året.

 

Strategi imod vold

Martha Lund Olsen:- Naalakkersuisut fremsætter nye handlingstiltag imod volden til Inatsisartut efterårssamling, da volden desværre er et stort problem her i landet. Vi vil se Inatsisartut reaktion og debatresultat om emnet før vi indleder arbejdet med de forskellige handlingstiltag imod vold. Vold mod kvinder i samfundet er desværre stadig meget høj, og har en negativ konsekvens for børn, så spørgsmålet er hvad, kan vi gøre for at komme problemet til livs. Hvordan kan vi bedst støtte og behandle mennesker der har været udsat for vold? Hvordan kan vi bedst støtte og styrke krisecentrene og ikke mindst oplysningskampagnen imod vold? Vi har ellers fået lavet en række oplysningskampagner imod vold i unges parhold, men desværre så er forhandlingerne med KNR om udsendelse af disse kampagner ikke på plads endnu. Derfor prøver vi nu at finde andre måder at sprede disse budskaber på.

 

De handicappedes forhold

Martha Lund Olsen:- Vi har i forbindelse med tiltag på handicapområdet planer om i alt 4 seminarer i alle kommunerne, og det handler om seminarer for pårørende til de handicappede. Vi vil gerne komme til bunds med forholdene i familier med handicappede børn med spørgsmål om; hvordan her de det i dag? Hvad er deres ønsker og hvad handler deres erfaringer og viden om? Hvordan kan vi forbedre deres forhold? Under vores forhandlinger med kommunerne i løbet af sommeren har vi opnået at få forhøjet taksten for støtten til de familier som har brug for aflastning. Taksten har hidtil ligget på de 354 kr. pr. dag, men nu skal så forhøjes til 1000 kr. pr 1. januar 2014. den kommende takst kan så forhøjes i takt med støttens størrelse. På den måde vil vi gerne opnå bedre velfærd for de familier med handicappede børn, så den kan få et liv hvor de får mere ressourcer til resten af familien. Dertil er det opnået at unge handicappede under 24 år og som bor i Danmark kan komme hjem på besøg to gange om året.

 

Hvem betaler taksforhøjelsen fra 354 kr. til de 1000 kr. pr. dag?

Martha Lund Olsen:- Det hele er forhandlet på plads igennem bloktilskuddet til kommunerne. Kommunerne har jo overtaget ansvaret for støtten til de handicappede, og på det grundlag er bloktilskuddet til kommunerne blevet forhøjet så de får råd til dækning af takstforhøjelsen.

 

Seminar for de ældre

Departementet for familier er fuld gang med at planlægger den kommende seminar for de ældre.

Martha Lund Olsen:- Det er planen at seminaret for de ældre sker i november, her skal vi snakke om hvordan vi kommer til at tilrettelægge pensionsforholdene fremover. Seminaret her også udgangspunkt i Skatte og Velfærds Kommissionens anbefalinger for de ældre, hvor målet er at Naalakkersuisut fremlægger en række tiltag til forbedring af de ældres forhold til Inatsisartut kommende efterårssamling i 2014.