Enighed opnået i den fælles dansk/grønlandske uran arbejdsgruppe

I Naalakkersuisuts koalitionsgrundlag fremgik det at nul-toleranceprincippet skal ophæves, og at dette skal ske med hensyn til sundheden, naturen og miljøet. Der er i den forbindelse fremlagt et beslutningsforslag til vedtagelse på Inatsisartuts efterårssamling vedrørende en ophævelse af nul-tolerancepolitikken.

Med henblik på at sikre den bedst mulige belysning af konsekvenserne ved igangsættelse af udvinding og eksport af uran ved en ophævelse af nul-tolerancepolitikken blev en dansk/grønlandsk arbejdsgruppe i foråret 2013 nedsat. Arbejdsgruppens formål har været at gennemgå de internationale forpligtelser og retningslinjer, der gælder for udvinding og eksport af uran, andre landes erfaringer, eksisterende dansk og grønlandsk lovgivning og regulering og en vurdering af de myndighedsopgaver og ressourcetræk, der kan forventes at følge med udvinding og eksport af uran.

Der er henover weekenden opnået enighed i arbejdsgruppen om det samlede indhold af rapporten. Langt størstedelen af rapporten er nu en konkret samlet redegørelse for konsekvenserne af en ophævelse af nul-tolerancepolitikken. Rapporten indeholder dog også nogle afsnit hvor Grønland og Danmark er uenige i den juridiske tolkning vedrørende kompetencespørgsmål, særligt vedrørende den udenrigspolitiske kompetence.

Selvom udvinding og eksport af uran kan have udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske implikationer, så har Grønland samtidig den lovgivende og udøvende magt på råstofområdet.  Der er fra dansk side ikke blevet stillet spørgsmålstegn ved Grønlands kompetence på råstofområdet, og på samme måde har Grønland heller ikke stillet spørgsmålstegn ved Danmarks kompetencer vedrørende sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. Det er vedrørende kompetencespørgsmål på det generelle udenrigspolitiske område som ikke knytter sig til forsvars- og sikkerhedspolitikken, at der har været en forskellig juridisk vurdering imellem Danmark og Grønland. Der er af Danmark og Grønland siden foråret 2013 blevet udarbejdet et antal juridiske notater vedrørende dette emne, som vil blive vedlagt den fælles rapport som bilag.

Den fælles rapport slår nu fast, at disse udestående temaer kan og bør løses i et fremadrettet samarbejde og at der i den forbindelse skal indgås en samarbejdsaftale om det fremtidige samarbejde på området.

I den danske statsministers åbningstale i Folketinget i dag, fremhæver statsministeren vigtigheden af at Grønland og Danmark sammen her har fundet en løsning som åbner op for en selvstændig grønlandsk stillingtagen til spørgsmålet om en ophævelse af nultolerancen.

Aleqa Hammond udtaler:

”Danmark og Grønland har over de forløbne måneder arbejdet tæt sammen i forbindelse med det fremsatte forslag til Inatsisartutbeslutning om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer.

Jeg er glad for at vi nu sammen har en god og grundig gennemgang af de internationale forpligtelser og retningslinjer, der gælder for udvinding og eksport af uran, andre landes erfaringer, eksisterende dansk og grønlandsk lovgivning og regulering og en vurdering af de myndighedsopgaver og ressourcetræk, der kan forventes at følge med udvinding og eksport af uran, i en fælles dansk/grønlandsk rapport.

Rapporten er et godt grundlag for et yderligere udredningsarbejde som skal finde sted efter Inatsisartut har taget stilling til ophævelsen af nul-tolerancen, også vedrørende sundhed, natur og miljø, samt udarbejdelsen af en konkret samarbejdsaftale mellem de danske og grønlandske myndigheder på området.

Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, som her har fundet sted mellem Danmark og Grønland. Vi har nu et godt udgangspunkt for det videre arbejde sammen.”

Det er aftalt at den fælles rapport præsenteres til Udenrigspolitisk Nævn i Danmark og til Råstofudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, så snart den foreligger på begge sprog. Det forventes at rapporten efterfølgende offentliggøres når de relevante Nævn og Udvalg er blevet orienteret.

Aleqa Hammond,
Formand for Naalakkersuisut

For yderligere kontakt via:

Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen, mobil 553331